"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ฝ่ายหน้า ฝ่ายในจำนวน 4 คน

17 ก.ค. 2564 เวลา 17:03 น. 1.0k

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ให้กับ "ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน" จำนวน 4 คน

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 64 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และฝ่ายใน จำนวน 4 คน ดังนี้

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า

1. ร้อยตรี วิรัตน์ จันทร์รุณ

2. นายบังเอิญ จุ้ยมิน

ตติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน

1. นางขันเงิน จอมม้อย

2. นางพิทยา สาระมิตร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564 ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ฝ่ายหน้า ฝ่ายในจำนวน 4 คน

แท็กที่เกี่ยวข้อง