ประกาศลดค่าโอนอสังหาฯ-คอนโด เหลือ 0.01% 3 ปี พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้

22 เม.ย. 2567 | 12:33 น.

ราชกิจจาฯ ประกาศลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอน-ขาย-แลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ และ อาคารชุด เหลือ 0.01% เป็นเวลา 3 ปี ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา เฉพาะ อ.จะนะ เทพา ทวี สะบ้าย้อย และ สตูล

วันที่ 22 เมษายน 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

โดยที่เป็นการสมควรให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในด้านการลงทุนและการประกอบกิจการและกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อันจะเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์สาธารณะและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒ (๒) (ฏ) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ กําหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนและจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง สําหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์โดยการขาย แลกเปลี่ยน ให้ และ การโอน โดยทางมรดกให้แก่ทายาท หรือการจํานองอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในท้องที่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลาเฉพาะในท้องที่อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และ อําเภอสะบ้าย้อย และ จังหวัดสตูล 

 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๖๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

                                ประกาศลดค่าโอนอสังหาฯ-คอนโด เหลือ 0.01% 3 ปี พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้

คลิกดูจากราชกิจจานุเบกษา

 

ขณะเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีการโอนและการจํานองห้องชุดตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

โดยที่เป็นการสมควรให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในด้านการลงทุนและการประกอบกิจการและกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อันจะเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์สาธารณะและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑ (๓) (ข) แห่งกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ กําหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนและจดทะเบียนการจํานองห้องชุด ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจํานองห้องชุด ร้อยละ ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง สําหรับการโอนห้องชุดโดยการขาย แลกเปลี่ยน ให้ และการโอนโดยทางมรดก ให้แก่ทายาท หรือการจํานองห้องชุดที่ตั้งอยู่ในท้องที่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลาเฉพาะในท้องที่ อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และ อําเภอสะบ้าย้อย และ จังหวัดสตูล 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

                                ประกาศลดค่าโอนอสังหาฯ-คอนโด เหลือ 0.01% 3 ปี พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้

คลิกดูจากราชกิจจานุเบกษา