ราชกิจจาฯ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ มีผล 1 พ.ค. 67

18 เม.ย. 2567 | 02:31 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พรฎ.เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ในยามเกษียณ มีผล 1 พ.ค. 67

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา(พรฎ.)เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2567 โดยมีสาระสำคัญคือ การปรับปรุงอัตราเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ เพื่อกําหนดให้ผู้ได้รับ หรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบํานาญ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญแล้วต่ำกว่า เดือนละ 11,000 บาท ให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กําหนด

 “มาตรา 4 นว ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับ หรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอด ในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ถ้าได้รับเบี้ยหวัดหรือบํานาญรวมกันทุกประเภทเมื่อรวมกับ ช.ค.บ. แล้ว ต่ํากว่าเดือนละ11,000 บาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจํานวนเงิน 11,000 บาท หักด้วยจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญทุกประเภท และ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ”

สำหรับพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2567 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567

พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2567

พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2567