กรมที่ดิน ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงด่วน กรณีออกโฉนดเกาะนุ้ยนอก กระบี่

27 พ.ย. 2564 | 11:50 น.

กรมที่ดิน ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด่วนมีผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เป็นประธาน กรณีออกโฉนดบริเวณเกาะนุ้ยนอก จังหวัด กระบี่ พร้อม ให้ลงพื้นที่เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน ตามที่ปรากฏ ว่าได้ออกไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

 

ตามที่ สื่อมวลชนนำเสนอข่าว ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านเจ๊ะหลี หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ได้นำผู้สื่อข่าวตรวจสอบที่ดินบริเวณเกาะนุ้ยนอก ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พบว่า ได้มีการออกโฉนดที่ดินบนพื้นที่ทั้งเกาะทั้งหมด เนื้อที่รวม 5 ไร่ 22 ตารางวา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

กรมที่ดิน ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงด่วน กรณีออกโฉนดเกาะนุ้ยนอก กระบี่

 

เนื่องจากบริเวณพื้นที่เกาะนุ้ยนอกมีความสมบูรณ์ของป่าไม้ เป็นแหล่งทำการประมงของชาวบ้านและที่พักอาศัยชั่วคราวของชาวประมงพื้นบ้าน ทั้งในพื้นที่เกาะลันตา อำเภอเหนือคลอง และอำเภอสิเกา จังหวัดกระบี่ ที่มาแวะพักจอดเรือ หลบคลื่นลมแรง และเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวขณะรอเก็บอวน จึงขอให้มีการตรวจสอบโฉนดที่ดินดังกล่าวว่าออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร

กรมที่ดิน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในกรณีดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เป็นประธาน และให้ลงพื้นที่เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโฉนดที่ดินตามที่ปรากฏ ว่าได้ออกไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

โดยให้ปรากฏข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จและรายงานให้อธิบดีกรมที่ดินทราบ ภายใน 15 วัน หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ กรมที่ดินจะได้ดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และหากพบว่ามีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่กรมที่ดินมีส่วนเกี่ยวข้อง กรมที่ดินจะได้ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงต่อไป

กรมที่ดิน ขอยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ปรากฏแก่สังคมโดยเร็วที่สุด และจะดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม