อลังการ ! งานก่อสร้าง EECi 3,500 ไร่ ศูนย์นวัตกรรมใหม่ของไทย คืบ 90%

08 ต.ค. 2564 | 08:29 น.

นับถอยหลัง เมกะโปรเจ็กต์ EECi - ศูนย์นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เปิดอย่างเป็นทางการในปี 2564 เนรมิต วังจันทร์วัลเลย์ 3,500 ไร่ คืบหน้า 90% เป้าหมายพัฒนางานวิจัย - นวัตกรรม ยกระดับเศรษฐกิจไทยเทียบชั้นโลก

เพจ Progressive Thailand เผยโฉมให้เห็นถึงความคืบหน้างานก่อสร้าง ศูนย์นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และจะแล้วเสร็จ เปิดอย่างเป็นทางการภายในปี 2564 นี้

 

ทั้งนี้ ศูนย์ EECi เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor of Innovation “ระบบนิเวศนวัตกรรมชั้นนำระดับโลก” เป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และสมบูรณ์ รองรับการทำวิจัยและพัฒนา ต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ด้วยนวัตกรรม

อลังการ ! งานก่อสร้าง EECi 3,500 ไร่ ศูนย์นวัตกรรมใหม่ของไทย คืบ 90%

EECi ตั้งอยู่ที่วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง บนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 344 (บ้านบึง – แกลง) ภาคตะวันออกของประเทศไทย กว่า 3,500 ไร่ ดำเนินการโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อลังการ ! งานก่อสร้าง EECi 3,500 ไร่ ศูนย์นวัตกรรมใหม่ของไทย คืบ 90%

อลังการ ! งานก่อสร้าง EECi 3,500 ไร่ ศูนย์นวัตกรรมใหม่ของไทย คืบ 90%

โครงการ แบ่งเป็นพื้นที่ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) สถาบันวิทยสิริเมธีย์ (VISTEC) และโครงการปลูกป่าวังจันทร์รวมกันประมาณ 1,000 ไร่ และพื้นที่รอการพัฒนาร่วมกันระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประมาณ 2,000 ไร่ สำหรับที่แห่งนี้ จะมุ่งเน้นที่อุตสาหกรรม 2 ประเภท คือ (1) ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (ARIPOLIS) รวมถึง (2) อุตสาหกรรมชีวภาพ (BIOPOLIS)
 

อลังการ ! งานก่อสร้าง EECi 3,500 ไร่ ศูนย์นวัตกรรมใหม่ของไทย คืบ 90%

ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์นี้ จะถูกออกแบบให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ที่พร้อมรองรับกิจกรรมวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ EECi ได้แก่ 

  • พื้นที่รองรับการดำเนินกิจกรรมวิจัยพัฒนาของภาคเอกชน
  • ศูนย์พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups and Innovation Center) 
  • แหล่งรวมศูนย์วิเคราะห์ทดสอบและโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure) 
  • อลังการ ! งานก่อสร้าง EECi 3,500 ไร่ ศูนย์นวัตกรรมใหม่ของไทย คืบ 90%

รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ (Translational Research Infrastructure) เช่น โรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) โรงงานสาธิต (Demonstration Plant) และพื้นที่ทดลองผลิตและพื้นที่ทดสอบตลาด (Living Lab) เป็นต้น 

 

นอกจากนี้ ในบริเวณพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ยังมีพื้นที่พักอาศัย สถานที่พบปะสังสรรค์ สถานที่ออกกำลังกาย พื้นที่สีเขียวยั่งยืน โรงแรม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ/โรงเรียนสองภาษา เพื่อรองรับนวัตกร ผู้เชี่ยวชาญไทยและต่างประเทศ เอกชน ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เพื่อให้เป็นพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทย

อลังการ ! งานก่อสร้าง EECi 3,500 ไร่ ศูนย์นวัตกรรมใหม่ของไทย คืบ 90%
EECi มีเป้าหมาย เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ทุกภาคส่วนของประเทศ รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามนโยบายประเทศไทย 4.0

อลังการ ! งานก่อสร้าง EECi 3,500 ไร่ ศูนย์นวัตกรรมใหม่ของไทย คืบ 90%

อลังการ ! งานก่อสร้าง EECi 3,500 ไร่ ศูนย์นวัตกรรมใหม่ของไทย คืบ 90%

 

อ้างอิงรูปภาพและข้อมูล : ProgressiveThailand /Wang Chan Valley/ PTT/ A49/ EECi