svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"กรมที่ดิน" แจง รฟท. ส่งหนังสือขอเพิกถอน โฉนด-เอกสารสิทธิที่ดินเขากระโดง

27 กรกฎาคม 2564

กรมที่ดินชี้แจงกรณี การรถไฟฯมีหนังสือขอให้กรมที่ดินพิจารณาเพิกถอนโฉนด -หนังสือแสดงสิทธิ น.ส.3 -ส.ค.1ในที่ดินพื้นที่บริเวณเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ 5,038ไร่

 

ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าว การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)มีหนังสือส่งเรื่องให้กรมที่ดินพิจารณาดำเนินการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 5,038ไร่ ที่ออกทับที่ดินของการรถไฟฯ    ในพื้นที่บริเวณเขากระโดง อำภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 842-872/2560 และที่8027/2563  ว่าเป็นพื้นที่ของ รฟท. และโฉนดที่ดินเลขที่ 3466, 8564 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์นั้น

กรมที่ดินขอชี้แจงข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ตกเป็นข่าว ดังนี้ 1. กรณีดังกล่าวเป็นกรณีเดียวกันกับที่สมาพันธ์คนงานรถไฟและสหภาพแรงงานรถไฟ ได้ร้องเรียนต่อรัฐนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้เพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทุกแปลงที่ออกในพื้นที่ของการรถไฟเนื้อที่ประมาณประมาณ 5,038ไร่  ซึ่งกรมที่ดินได้แจ้งให้การรถไฟฯ จัดส่งแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินฯ พ.ศ.2464

ให้กรมที่ดินพร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้จังหวัดบุรีรัมย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงใดบ้างที่ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เสร็จแล้วแจ้งให้กรมที่ดินเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

2.       กรณีโฉนดที่ดินเลขที่ 3466 , 8564ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ 44ไร่ กรมที่ดินได้มีหนังสือ ที่ มท1516.2(3) /27826 ลงวันที่ 2 ตุลาคม2555  แจ้งผลการพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุดให้การรถไฟฯ ในฐานะหน่วยงานผู้ดูแลรักษาฟ้องคดีต่อศาลแล้ว

3. กรณีศาลฎีกา มีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่842-876/2560  และ ที่8027/2563 ว่า ที่ดินเนื้อที่ประมาณ 194 ไร่ เป็นที่ดินของการรถไฟฯ ซึ่งเป็นกรณีเดียวกันกับที่ราษฎร จำนวน 35ราย ได้ยื่นขอออกโฉนดที่ดินตาม ส.ค. 1 และมีหลักฐาน น.ส. 3 (ยังไม่มีการออกโฉนดที่ดิน) กรมที่ดินได้แจ้งให้จังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

โดยในขณะนี้ กรมที่ดินอยู่ระหว่างการจัดส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานของการรถไฟฯ ให้จังหวัดบุรีรัมย์รวมเรื่องเพื่อพิจารณาและแจ้งให้การรถไฟฯ ดำเนินการเพิ่มเติม หากข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่า หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงใดออกไปโดยคลาดเคลื่อน หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็จะได้พิจารณาดำเนินการ     เพิกถอนหรือแก้ไขตามมาตรา 61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป