svasdssvasds

เช็คเลย !กรมที่ดิน ลุยออกโฉนดให้ประชาชน ตามโครงการบอกดิน 2 ปีไหนบ้าง

18 ส.ค. 2564 เวลา 1:10 น. 11.6k

กรมที่ดิน ลุยเดินสำรวจออกโฉนดให้ประชาชนทั่วประเทศ  ออกเอกสารสิทธิ์ ตามโครงการ “บอกดิน” ระยะที่1- โครงการบอกดิน ระยะที่ 2

 ตามที่กรมที่ดินได้ดำเนินการโครงการ “บอกดิน” เพื่อการสำรวจข้อมูลที่ดินสำหรับนำไปบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล “BOKDIN” Project on Survey of Land Information to Accommodate Governments ซึ่งเป็นโครงการที่นำนวัตกรรมเทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)      

โดยการนำระบบ Line Official Account มาประยุกต์ใช้ในการรับแจ้งข้อมูลด้านที่ดินจากภาคประชาชน รวมทั้งภาคส่วนต่าง ๆ โดยนำข้อมูลที่ได้รับแจ้งไปตรวจสอบและประมวลผลด้วยโปรแกรมสาธารณะด้านภูมิสารสนเทศบนระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล และข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้ราษฎรสามารถครอบครองและทำกินในที่ดินได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด

กรมที่ดินดำเนินการ อย่างไรบ้าง ตามโครงการบอกดิน

 1. โครงการ “บอกดิน” ปี พ.ศ. 2563 (ระยะที่ 1) เปิดการรับแจ้งข้อมูลผ่านทางระบบ Line Official Account ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 มีผู้แจ้งข้อมูลผ่านทางระบบทั้งสิ้น จำนวน 11,899 ราย ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินตามที่ผู้ใช้บริการ “บอกดิน” แจ้งตำแหน่งไว้แล้ว ปรากฏว่า อยู่นอกเขตที่ดินของรัฐซึ่งอาจออกโฉนดที่ดินได้ จำนวน 6,625 ราย และอยู่ในเขตที่ดินของรัฐจำนวน 5,274ราย

เช็คเลย !กรมที่ดิน ลุยออกโฉนดให้ประชาชน ตามโครงการบอกดิน 2 ปีไหนบ้าง

2. โครงการ “บอกดิน” ปี พ.ศ. 2564 (ระยะที่ 2) ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับแจ้งจากเดิมซึ่งใช้วิธีสื่อสารกับผู้ใช้บริการผ่านช่องทาง Line Official Account เป็นการรับแจ้งข้อมูล ผ่าน Application ที่เป็นระบบอัตโนมัติ และนำข้อมูลไปบริหารจัดการด้วยโปรแกรม Database และโปรแกรมภูมิสารสนเทศ โดยได้ออกแบบ “บัตรบอกดิน” เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์การใช้บริการ

“บอกดิน” (ระยะที่ 2)  ซึ่งเปิดรับแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 มีผู้แจ้งข้อมูลทั้งสิ้น จำนวน 447,306 ราย ได้ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินตามที่ผู้ใช้บริการ “บอกดิน” แจ้งตำแหน่งไว้ปรากฏว่า อยู่นอกเขตที่ดินของรัฐซึ่งอาจออกโฉนดที่ดินได้ จำนวน 249,985 ราย และอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ จำนวน 197,321 ราย

ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลทั้งหมด  โดยผู้ใช้บริการ “บอกดิน” (ระยะที่ 2) สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งที่ดินที่แจ้งไว้ผ่านทาง Application SmartLands (https://bokdin2.dol.go.th) โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นรหัสผ่านในการรับข้อมูลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

3. การบริหารจัดการข้อมูลรับแจ้งโครงการ “บอกดิน” ปี พ.ศ. 2563 (ระยะที่ 1) และข้อมูล   รับแจ้งโครงการ “บอกดิน” ปี พ.ศ. 2564 (ระยะที่ 2) โดยนำข้อมูลไปจัดทำแผนปฏิบัติการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน   ในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้

แผนดำเนินการแต่ละปีงบประมาณออกโฉนดตามโครงการบอกดิน มีกี่ราย ใช้เวลากี่ปี

โครงการ"บอกดิน" ระยะที่1ปีงบประมาณ2565 5,500ราย โครงการบอกดินระยะที่2 ปีงบประมาณ 2565 32,500ราย ปีงบประมาณ2566 -2569 ปีละ 38,000 ราย ปีงบประมาณ 2570 25,500ราย ทั้งนี้ หากกรมที่ดินได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น ก็จะสามารถดำเนินการให้กับประชาชนผู้แจ้งข้อมูลบอกดิน  ได้ในระยะเวลาที่สั้นลง

4. สำหรับโครงการ “บอกดิน” ปี พ.ศ. 2565 (ระยะที่ 3) กรมที่ดินจะได้ประชาสัมพันธ์ แจ้งช่องทางและระยะเวลาการรับแจ้งตำแหน่งบอกดินให้ทราบต่อไป ซึ่งคาดว่าจะรับแจ้งข้อมูล ได้ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด