svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) คว้าสองรางวัล CSR ระดับโลก

09 มิถุนายน 2566

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) คว้าสองรางวัล CSR ระดับโลก 3G Excellence Award in CSR Activities 2023 และ 3G Environmental Responsibility Award 2023 ตอกย้ำจุดยืนบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในเวทีระดับโลก ในงาน 3G Awards 2023

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL รับรางวัลเกียรติยศ 3G Excellence Award in CSR Activities 2023 และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ TPIPP รับรางวัลเกียรติยศ 3G Environmental Responsibility Award 2023 จากเวทีระดับโลก Global Good Governance Awards  (3G Awards) 2023  จัดขึ้นโดย บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน Cambridge IFA International Financial Advisory ในสหราชอาณาจักร  จุดมุ่งหมายเพื่อยกย่ององค์กรที่ประสบความสำเร็จในการนำประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจในชีวิตประจำวัน ซึ่งประกอบด้วยคุณภาพ ความสม่ำเสมอ ความมั่นคง และความชัดเจนของแผนและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ทีพีไอโพลีน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SUSTAINABILIY) เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี (ESG) ด้วยการเชื่อมโยงการดำเนินการทั้งสามส่วน อันได้แก่เศรษฐกิจหมุนเวียน  (Circular Economy ) เศรษฐกิจสีเขียว ( Green Economy) และเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy ) ร่วมกัน เรียกว่า Bio-Circular-Green Economy    ( BCG ) มาใช้ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุุณค่า โดยการนำเชื้อเพลิงขยะมาใช้แทนถ่านหินในกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์และมุ่งที่จะดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทดแทนการใช้ถ่านหิน 100 % เพื่อมุ่งสู่ธุรกิจการผลิตสีเขียวสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ กลุ่มทีพีไอโพลีนตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ 39% จากปี2563 ภายในปี 2573  และก้าวเข้าสู่ NET ZERO ภายในปี พ.ศ. 2586  โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) 100% เป็นเชื้อเพลิงทดแทนที่ผลิตจากขยะชุมชน (Municipal solid waste – MSW) ที่จะนำไปฝังกลบหรือเชื้อเพลิงทดแทนอื่น แทนการใช้เชื้อเพลิง ฟอสซิล และถ่านหิน ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของบริษัท และในกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน ซึ่งเป็นการผลิตที่ลดปริมาณคาร์บอนให้มากที่สุด (Low carbon production) เพื่อลดปัญหาโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก และลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5

ในปี 2565 TPIPL ก้าวเข้าสู่การรีแบรนด์ดิ้งครั้งใหญ่ เพื่อเข้าถึงกลุ่มสังคมยุคใหม่ด้วยการปรับภาพลักษณ์องค์กรให้มีความทันสมัย และมีชีวิตชีวา เป็น ‘TPI’ ซึ่งหมายถึง Technology, Products และ Innovation โดยมุ่งเน้นให้สังคมได้รับประโยชน์จากแนวความคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ แบบที่ TPI Group ยึดถือในการดำเนินธุรกิจตามหลัก “สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล” (ESG) ใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างจริงจัง