svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) คว้ารางวัล “Best Investor Education” จาก Asia Asset Management

09 มิถุนายน 2566

กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) คว้ารางวัล “Best Investor Education” จาก Asia Asset Management

คุณจอง คยู คิม (Jung  Kyu Kim)  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) รับมอบรางวัล  Thailand Best Investor Education จากงาน 2023 Best of the Best  Award จัดโดย Asia Asset Management นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนของเอเชีย 

รางวัล Thailand Best Investor Education ที่กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ ได้รับในครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นและความสม่ำเสมอในการให้ความรู้และการสร้างความเข้าใจด้านการเงินและการลงทุน แก่นักลงทุนทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างการเข้าถึงตลาดเงินและตลาดทุนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยเฉพาะสถานการณ์การเงิน การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปรวดเร็วอย่างเช่นในปัจจุบัน 
 

กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ ใช้จุดแข็งจากการมีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการลงทุนที่ครอบคลุม ให้คำแนะนำการลงทุนผ่านบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในหุ้น อนุพันธ์ ตราสารหนี้ และกองทุนรวม รวมไปถึงการให้ความรู้ด้านเงินอื่นๆ เช่น การบริหารจัดการหนี้ และ ประกัน เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานสัมมนาแบบพบปะกันและแบบออนไลน์ เพื่อให้ข้อมูลกับผู้ลงทุน อีกทั้งมีการผลิตข่าวสารด้านการลงทุนผ่านสื่อออนไลน์ ที่เข้าถึงผู้ลงทุนทุกกลุ่มเป็นประจำ ภายใต้วิสัยทัศน์ของการเป็น “เพื่อนคู่คิดทางการเงิน” หรือ  "DAOL, your lifetime financial partner"