svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจ

27 มีนาคม 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้โครงข่ายสื่อสารและการจัดการพลังงานในองค์กร

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พันเอกสรรพชัยย์  หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้โครงข่ายสื่อสารและการจัดการพลังงานในองค์กร โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ร่วมงาน ณ ห้อง NT Auditorium ชั้น 2 อาคารสโมสร สำนักงานใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มุ่งเน้นการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับพลังงานสะอาด (Digital and Green Grid) โดยเร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ การบริหารสินทรัพย์ รวมทั้งกระบวนการธุรกิจให้มีศักยภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมด้านพลังงาน

สำหรับการร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อศึกษารูปแบบทางธุรกิจและการส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจด้านการจัดการพลังงานด้วยระบบดิจิทัล งานดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า งานสนับสนุนเทคโนโลยียานพาหนะไฟฟ้า งานพัฒนา Digital Technology เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในงานระบบโครงข่ายสื่อสาร และนวัตกรรมด้านอื่นๆ การร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า การเปิดเสรีการแข่งขันในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ต่อไปในอนาคต

ข่าว / ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความยั่งยืน