svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กปภ. จับมือ กรมทางหลวง รวมใจต้านภัยแล้ง 2566

24 มีนาคม 2566

กปภ. จับมือ กรมทางหลวง รวมใจต้านภัยแล้ง 2566

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับ กรมทางหลวง ดำเนินโครงการ “กรมทางหลวง – การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง” ประจำปี 2566 พร้อมสนับสนุนน้ำประปา เพื่อให้บริการประชาชนทั่วประเทศที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย

นายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 และคาดว่าจะสิ้นสุดช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2566 โดยคาดว่าปีนี้จะร้อนกว่าปีที่แล้ว ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภัยแล้งและปัญหาการขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ ในการนี้เพื่อร่วมบำบัดทุกข์และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กปภ. จึงร่วมมือกับกรมทางหลวง ดำเนินโครงการ “กรมทางหลวง – การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง” ประจำปี 2566

โดยสนับสนุนน้ำประปาให้แก่รถบรรทุกน้ำของกรมทางหลวงเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วประเทศที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 เป็นต้นไปจนกว่าปัญหาภัยแล้งจะคลี่คลาย นอกจากนี้ กปภ. ยังได้ร่วมกับกองทัพบกและภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566 สนับสนุนน้ำประปาโดยไม่คิดมูลค่า ณ จุดจ่ายน้ำของ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งและประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมา กปภ. ได้สนับสนุนน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นจำนวนรวม 87 ล้านลิตร รวมไปถึงได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและเตรียมความพร้อมในการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนไว้สำรองสำหรับการผลิตน้ำประปาอีกด้วย

ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ยินดีสนับสนุนน้ำประปาแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำน้ำประปาสะอาดแจกจ่ายให้กับประชาชน ซึ่งหน่วยงานสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์พร้อมระบุหมายเลขทะเบียนรถบรรทุกน้ำประสานงานกับ กปภ.สาขาในพื้นที่ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด และจัดเตรียมภาชนะสำรองน้ำไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน หากไม่ได้รับความสะดวกหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง 

 
กองสื่อสารองค์กร การประปาส่วนภูมิภาค
02-551-8101-2