svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดโครงการโรงเรียนติด Guard ห่างไกลไข้เลือดออก

22 มีนาคม 2566

เปิดโครงการโรงเรียนติด Guard ห่างไกลไข้เลือดออก สร้างความตระหนักรู้ ป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 

(22 มี.ค. 66) นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Dengue-zero School Project โรงเรียนติด Guard ห่างไกลไข้เลือดออก เดินหน้าสร้างความตระหนักรู้และป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน พร้อมเฟ้นหาสุดยอดโรงเรียนปลอดไข้เลือดออก ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เขตบางรัก

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การที่จะสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้คือการสร้างความตระหนักรู้ โดยมีการร่วมมือกับภาคเอกชนที่สนุบสนุนในการให้ความรู้ผ่านโครงการ Dengue-zero School Project โรงเรียนติด Guard ห่างไกลไข้เลือดออก ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่สู่ชุมชนต่อไป เพราะฉะนั้นความร่วมมือครั้งนี้เป็นเรื่องสำคัญ กรุงเทพมหานครยังแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อหาทางป้องกันโรคไข้เลือดออกในปีนี้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และกทม. มีเป้าหมายลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกด้วยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น 

โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ผนึกกำลังกับกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย และ สำนักการศึกษา ภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกที่เป็นหนึ่งในปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศโดยจะนำร่องใน 10 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงจากโรคนี้ ซึ่งจะมีนักเรียนจำนวนกว่า 7,900 คน เข้าร่วมเพื่อเรียนรู้และรู้จักวิธีป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับที่บ้านและชุมชนของตนเอง อีกทั้งต่อยอดสู่การนำเสนอโครงการเข้าประกวด "สุดยอดโรงเรียนปลอดไข้เลือดออก" ที่สามารถควบคุมลดค่าร้อยละของภาชนะขังน้ำที่พบลูกน้ำยุงลายได้ต่ำที่สุดและจะได้รับถ้วยเกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษาสูงสุดมูลค่า 30,000 บาท
 

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อ “ไข้เลือดออกเกิดจากอะไร และการป้องกัน” สาธิตและการศึกษาในห้องปฏิบัติการ โดยมีบุคลากรจากบริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักอนามัย สำนักการศึกษา ตัวแทนนักเรียนทั้ง 10 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม