svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

DGA แถลงแผนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ปี 2565

27 เมษายน 2565

DGA แถลงแผนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ปี 2565

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA แถลงแผนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ปี 2565 เน้นการบูรณาการข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ระหว่างหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน และยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคเอกชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐมากยิ่งขึ้น

DGA แถลงแผนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ปี 2565

DGA แถลงแผนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ปี 2565

DGA แถลงแผนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ปี 2565

DGA แถลงแผนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ปี 2565

DGA แถลงแผนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ปี 2565