ด่วนที่สุด! กกต.ส่งหนังสือแจ้งทุกพรรคการเมือง เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส.

23 มกราคม 2566

กกต.ส่งหนังสือแจ้งทุกพรรคการเมือง เตรียมพร้อมเลือกตั้งส.ส. เร่งอัปเดตฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน พร้อมตั้งสาขาพรรค-ตัวแทนประจำจังหวัด คณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร ตามที่กฎหมายกำหนด

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงนามหนังสือส่งถึงหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป

เนื่องจากอายุสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดลงในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ซึ่งต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ หรือ กรณีมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรต้องจัดให้มีการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ

 

โดยสำนักงาน กกต. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ขอให้พรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งดำเนินการ  ดังนี้

1. ให้พรรคการเมืองบันทึกข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองและระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในการดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรค  การแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด การประชุมใหญ่พรรคการเมือง  รวมทั้งหลักฐานไว้ใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยจะถือว่าข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของสำนักงานกกต. เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

2.จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด  กรณีพรรคการเมืองใดยังไม่ได้จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในจังหวัดใด ให้พรรคการเมือง เร่งดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในแต่ละจังหวัด เพื่อดำเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส. 

3.จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง กรณีพรรคการเมืองใดยังไม่ได้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือมีไม่ครบตามกฏหมายและข้อบังคับพรรคการเมือง ให้เร่งดำเนินการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองให้ครบ โดยต้องกระทำในที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองและให้ลงคะแนนลับ โดยมีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส. และหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 

4.การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคการเมือง  กรณีพรรคการเมืองใดยังมีกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่ครบตามกฏหมายและข้อบังคับพรรคการเมือง ให้เร่งดำเนินการจัดให้มีกรรมการบริหารพรรคให้ครบ โดยต้องกระทำในที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองและให้ลงคะแนนลับ โดยมีหน้าที่และอำนาจตามที่กำหนดในพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 

ทั้งนี้ เมื่อร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง  มีผลใช้บังคับสำนักงานจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป

                     ด่วนที่สุด! กกต.ส่งหนังสือแจ้งทุกพรรคการเมือง เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส.    ด่วนที่สุด! กกต.ส่งหนังสือแจ้งทุกพรรคการเมือง เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส.