กกต.เชิญชวนผู้มีรายได้บริจาคเงินภาษี ปี 65 สนับสนุนพรรคการเมืองที่ชอบ

16 ม.ค. 2566 | 08:34 น.

กกต.เชิญชวนผู้มีรายได้บริจาคเงินภาษี ปี 65 สนับสนุนพรรคการเมืองที่ชื่นชอบ เพื่อมีส่วนร่วมทางการเมือง และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมือง    

วันนี้ (16 ม.ค.66) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เชิญชวนผู้เสียภาษีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา  มีส่วนร่วมทางการเมือง และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองที่ชื่นชอบ โดยบริจาคเงินภาษี ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2565 (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91) ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการบริจาคเงินภาษี คือ 

ผู้ชำระภาษีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด.90 หรือ ภงด.91) โดยแสดงเจตนาด้วยการทำเครื่องหมายในช่องประสงค์อุดหนุนเงินภาษี  

พร้อมทั้งกรอกจำนวนเงินภาษี ที่จะอุดหนุน ได้ไม่เกิน 500 บาท  โดยไม่ต้องจ่ายเงินภาษีเพิ่มแต่อย่างใด 

และกรมสรรพากร จะดำเนินการรวบรวมและจัดทำรายชื่อพรรคการเมือง ที่ได้รับเงินอุดหนุน พร้อมยอดรวมเงินภาษีของแต่ละพรรคการเมือง ส่งนายทะเบียนพรรคการเมือง 

พร้อมกับโอนเงินดังกล่าว ให้กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนประจำปีให้แก่พรรคการเมืองต่อไป (สามารถตรวจสอบรหัสพรรคการเมืองในปีภาษี 2565 ได้ที่ www.ect.go.th และ www.rd.go.th)  

ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย และมีภาษีที่ต้องชำระ สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2565 ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2566 หรือ ยื่นแบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร ตามที่กรมสรรพากรกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบออนไลน์  
 

                                       กกต.เชิญชวนผู้มีรายได้บริจาคเงินภาษี ปี 65 สนับสนุนพรรคการเมืองที่ชอบ