เปิดยอดชิง สว.ระดับประเทศ พบ 8 กลุ่มอาชีพมากสุดกลุ่มละ 154 คน น้อยสุด 129 คน

17 มิ.ย. 2567 | 13:10 น.

เปิดยอดผู้เข้าแข่งขัน สว.ระดับประเทศ พบ 8 กลุ่มอาชีพ เข้ามากสุดกลุ่มละ 154 คน น้อยสุดกลุ่มอุตสาหกรรม 129 คน ด้านกกต.เตรียมประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดผ่านเว็บไซต์

วันนี้(17 มิ.ย. 67) มีรายงานว่า จากกรณีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้สรุปจำนวนผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ระดับจังหวัดทั้ ง 77 จังหวัด จาก20กลุ่มอาชีพ รวม 3,000 คน นั้น 

เมื่อแยกเป็นกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกระดับประเทศ กลุ่มละ 154 คน มี 8 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง , กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม , กลุ่มที่ 3  กลุ่มการศึกษา, กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ปศุสัตว์ ประมง ,กลุ่มที่ 14 กลุ่มสตรี, กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการทุพพลภาพ ชาติพันธุ์, กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปวัฒนธรรม ดนตรีการแสดง บันเทิง นักกีฬา, กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 

กลุ่มที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกระดับประเทศ กลุ่มละ 153 คน มี 3กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วยกลุ่มที่ 4 การสาธารณสุข, กลุ่มที่17 ประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ , กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่น

กลุ่มที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกระดับประเทศ กลุ่มละ 152 คน มี 2กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วยกลุ่มที่ 5 อาชีพทำนาและปลูกพืชล้มลุกฯ , กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

กลุ่มที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกระดับประเทศ กลุ่มละ 149 คน มี 2กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 8 ผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อมผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน, กลุ่มที่ 9 ผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมาย

กลุ่มที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกระดับประเทศ กลุ่มละ 147 คน  มี 2 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วยกลุ่มที่ 13 ผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสารการพัฒนานวัตกรรม, กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม

กลุ่มที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกระดับประเทศ กลุ่มละ 146 คน มีกลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มที่ 11 ผู้ประกอบธุรกิจ หรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบกิจการอื่น

กลุ่มที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกระดับประเทศ กลุ่มละ 138 คน มี 1กลุ่มอาชีพ คือกลุ่มที่ 10 ผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกลุ่ม 9

กลุ่มที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกระดับประเทศ กลุ่มละ 129 คน มี1กลุ่มอาชีพ คือกลุ่มที่ 12 ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

ส่วนจำนวนผู้ได้รับเลือกเป็นส.ว.ระดับจังหวัดทั้ง  77จังหวัดที่ขาดไป 80 คน นั้น พบว่า ขาดมากที่สุดในกลุ่มที่ 12 จำนวน25 คน , กลุ่มที่ 10 จำนวน 16 คน , กลุ่มที่ 11 จำนวน 8 คน,กลุ่มที่ 13 และกลุ่มที่ 18 กลุ่มละ 7 คน , กลุ่มที่ 8 และกลุ่มที่ 9 กลุ่มละ 5 คน ,กลุ่มที่ 5 และกลุ่มที่ 7 จำนวนกลุ่มละ 2 คน ,กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 17 และกลุ่มที่ 20 กลุ่มละ 1 คน

 

วันเดียวกันนี้ สำนักงาน กกต. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ว่าหลังการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 67แล้ว

ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดจะจัดทำประกาศผลการนับคะแนน โดยให้ผู้ได้รับคะแนน สูงสุด 2 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดสำหรับกลุ่มนั้น เพื่อไปดำเนินการเลือกในระดับประเทศต่อไป
และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด จำนวน 2 ชุด โดยส่งให้ผู้อำนวยการ การเลือกระดับประเทศ ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด และเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และก่อนวันเลือกระดับประเทศไม่น้อยกว่า 3 วัน 

ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือ ผู้ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดมอบหมายจัดทำเอกสาร หรือ ข้อมูลแนะนำตัวของแต่ละกลุ่ม ที่อยู่ภายในเขตจังหวัดของตนจากระบบบริหารจัดการการเลือก พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด มารับเอกสาร เพื่อให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดนำมาในวันเลือกระดับประเทศ 

โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับประเทศ ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง https://senator.ect.go.th/ หรือ แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วน 1444