โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตํารวจดำรงตําแหน่งต่าง ๆ 43 ราย

28 พ.ค. 2567 | 12:57 น.

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน 43 ราย “สุรพงษ์ ชัยจันทร์” รองจเรตํารวจฯ เป็นที่ปรึกษาพิเศษ สตช. ส่วนอีก 42 ราย ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มีผล 19 พ.ค. 67 เป็นต้นไป

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตํารวจ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน ๔๓ ราย ดังนี้

๑. พลตํารวจโท สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รองจเรตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๒. พลตํารวจตรี กําพล กุศลสถาพร รองผู้บัญชาการ สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๓. พลตํารวจตรี กิตติพันธุ์ จุนทการ รองผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๔. พลตํารวจตรี คเณศ บุญเกษมสันติ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ ๗) ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๕. พลตํารวจตรี ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๖. พลตํารวจตรี ชูฉัตร ธารีฉัตร รองผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๗. พลตํารวจตรี ภรศักดิ์ นวนหนู รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๙ ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๘. พลตํารวจตรี ภวัต ประทีปวิศรุต นายแพทย์ (สบ ๗) โรงพยาบาลตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๙. พลตํารวจตรี ศุภเศรษฐ์ โชคชัย รองผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยว ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๑๐. พลตํารวจตรี สมเกียรติ วัฒนพรมงคล รองผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

                    โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตํารวจดำรงตําแหน่งต่าง ๆ 43 ราย

๑๑. พลตํารวจตรี สายเพชร ศรีสังข์ รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๓ ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๑๒. พลตํารวจตรี สําเริง สวนทอง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๗ ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๑๓. พลตํารวจตรี อาคม ไตรพยัคฆ์ รองผู้บัญชาการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๑๔. พันตํารวจเอก กตธน ศรีงามช้อย รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๕ ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๑๕. พันตํารวจเอก กษิภณ ศิริจันทร์ รองผู้บังคับการ กองสารนิเทศ ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๑๖. พันตํารวจเอก กิตติ กองแสงศรี รองผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตํารวจภูธรภาค ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๑๗. พันตํารวจเอก โกศล ยามา รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๑๘. พันตํารวจเอก โกศล วีรวิศาล รองผู้บังคับการสนับสนุน ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๑๙. พันตํารวจเอก จรัสพัฒน์ สุตยสรณาคม รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๒๐. พันตํารวจเอก ฐนกร คุ้มวงศ์ รองผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตํารวจภูธรภาค ๕ ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

                     โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตํารวจดำรงตําแหน่งต่าง ๆ 43 ราย

๒๑. พันตํารวจเอก ประสิทธิ์ศักดิ์ ศรีสุข รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๒๒. พันตํารวจเอก เผด็จ โชคเรืองสกุล อาจารย์ (สบ 4) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๒๓. พันตํารวจเอก พงศ์พัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙ ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๒๔. พันตํารวจเอก ภูดิท พานิชประเสริฐ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดปัตตานี ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๒๕. พันตํารวจเอก มงคล ภูวประภาชาติ รองผู้บังคับการ กองยุทธศาสตร์ ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๒๖. พันตํารวจเอก มานะ นาคทั่ง รองผู้บังคับการ กองแผนงานความมั่นคง ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๒๗. พันตํารวจเอก เมฆาวิศ ประดิษฐ์ผล รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดตราด ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๒๘. พันตํารวจเอก รณภพ พรอรุณ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

                          โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตํารวจดำรงตําแหน่งต่าง ๆ 43 ราย

๒๙. พันตํารวจเอก วิสุทธิ์ พุ่มจันทร์ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๓๐. พันตํารวจเอก ศิริวัฒน์ บุญประสิทธิ์ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๕ ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ                      

๓๑. พันตํารวจเอก สมพร กฤษณพิพัฒน์ รองผู้บังคับการ กองแผนงานอาชญากรรม ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๓๒. พันตํารวจเอก สราวุธ ศรีชัย รองผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค ๓ ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๓๓. พันตํารวจเอก สาโรช ขวัญบุญจันทร์ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๓๔. พันตํารวจเอก สุชาติ สอด รองผู้บังคับการกฎหมายและคดี ตํารวจภูธรภาค ๙ ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๓๕. พันตํารวจเอก สุธี เข็มราช รองผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตํารวจภูธรภาค 5 ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ     

๓๖. พันตํารวจเอก สุรพงษ์ เหมือนเผ่าพงษ์ รองผู้บังคับการ กองแผนงานอาชญากรรม ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๓๗. พันตํารวจเอก อริยพล สินสอน รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

                        โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตํารวจดำรงตําแหน่งต่าง ๆ 43 ราย

๓๘. พันตํารวจเอกหญิง กัลยกร คุณมี รองผู้บังคับการ กองยุทธศาสตร์ ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๓๙. พันตํารวจเอกหญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์ อาจารย์ (สบ 4) กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๔๐. พันตํารวจเอกหญิง ไฉไล เที่ยงกมล รองศาสตราจารย์ (สบ 4) กลุ่มงานอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๔๑. พันตํารวจเอกหญิง บังอร คล้ายสกุล รองผู้บังคับการอํานวยการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐาน ตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๔๒. พันตํารวจเอกหญิง พรทิพย์ วงค์ผดุง อาจารย์ (สบ 4) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๔๓. พันตํารวจเอกหญิง รุ่งทิวา ผิวขาว รองผู้บังคับการ กองพลาธิการ ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

คลิกดูจากราชกิจจานุเบกษา