โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ 2 พระราชาคณะเจ้าคณะรอง

17 พ.ค. 2567 | 21:50 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ เจ้าคณะกรุงเทพฯ และ อธิการบดี มจร. เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง

ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 141 ตอน 20 ข หน้า 1 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า 

โดยที่ทรงมีพระราชดำริว่า พระสงฆ์ที่ดำรงในสมณคุณ มีคุณูปการยิ่งแก่พระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์ให้สูงขึ้น

จึงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา พระธรรมวชิรมุนี เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวัชรวิมลมุนี สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์


 

2 พระธรรมวัชรบัณฑิต ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามจารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวัชรธีราจารย์ สถิต ณ วัดปากน้ำ พระอารามหลวง
ประกาศณวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน 

(ข้อมูลเพิ่มเติม พระพรหมวัชรวิมลมุนี วัดมหาธาตุ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะกรุงเทพมหานครฯ พระพรหมวัชรธีราจารย์ วัดปากน้ำ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย)