โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล 43 ราย

28 พ.ค. 2567 | 12:19 น.

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพลให้แก่ข้าราชการตํารวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการจํานวน 43 ราย “สุรพงษ์ ชัยจันทร์” ติดยศ พลตำรวจเอก มีผลตั้งแต่ 19 พ.ค. 67

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพลให้แก่ข้าราชการตํารวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการจํานวน ๔๓ ราย ดังนี้

๑. พลตํารวจโท สุรพงษ์ ชัยจันทร์ เป็น พลตํารวจเอก

๒. พลตํารวจตรี กําพล กุศลสถาพร เป็น พลตํารวจโท

๓. พลตํารวจตรี กิตติพันธุ์ จุนทการ เป็น พลตํารวจโท

๔. พลตํารวจตรี คเณศ บุญเกษมสันติ เป็น พลตํารวจโท

๕. พลตํารวจตรี ชนวีร์ ชมาฤกษ์ เป็น พลตํารวจโท

๖. พลตํารวจตรี ชูฉัตร ธารีฉัตร  เป็น พลตํารวจโท

๗. พลตํารวจตรี ภรศักดิ์ นวนหนู เป็น พลตํารวจโท

๘. พลตํารวจตรี ภวัต ประทีปวิศรุต เป็น พลตํารวจโท

๙. พลตํารวจตรี ศุภเศรษฐ์ โชคชัย เป็น พลตํารวจโท

๑๐. พลตํารวจตรี สมเกียรติ วัฒนพรมงคล เป็น พลตํารวจโท

๑๑. พลตํารวจตรี สายเพชร ศรีสังข์ เป็น พลตํารวจโท

๑๒. พลตํารวจตรี สําเริง สวนทอง เป็น พลตํารวจโท

๑๓. พลตํารวจตรี อาคม ไตรพยัคฆ์ เป็น พลตํารวจโท

๑๔. พันตํารวจเอก กตธน ศรีงามช้อย เป็น พลตํารวจตรี

๑๕. พันตํารวจเอก กษิภณ ศิริจันทร์ เป็น พลตํารวจตรี
๑๖. พันตํารวจเอก กิตติ กองแสงศรี  เป็น พลตํารวจตรี

                      โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล 43 ราย

๑๗. พันตํารวจเอก โกศล ยามา  เป็น พลตํารวจตรี

๑๘. พันตํารวจเอก โกศล วีรวิศาล เป็น พลตํารวจตรี

๑๙. พันตํารวจเอก จรัสพัฒน์ สุตยสรณาคม เป็น พลตํารวจตรี

๒๐. พันตํารวจเอก ฐนกร คุ้มวงศ์ เป็น พลตํารวจตรี

๒๑. พันตํารวจเอก ประสิทธิ์ศักดิ์ ศรีสุข เป็น พลตํารวจตรี

๒๒. พันตํารวจเอก เผด็จ โชคเรืองสกุล เป็น พลตํารวจตรี

๒๓. พันตํารวจเอก พงศ์พัฒน์ สุขสวัสดิ์ เป็น พลตํารวจตรี

๒๔. พันตํารวจเอก ภูดิท พานิชประเสริฐ เป็น พลตํารวจตรี

๒๕. พันตํารวจเอก มงคล ภูวประภาชาติ เป็น พลตํารวจตรี

๒๖. พันตํารวจเอก มานะ นาคทั่ง เป็น พลตํารวจตรี

๒๗. พันตํารวจเอก เมฆาวิศ ประดิษฐ์ผล เป็น พลตํารวจตรี

๒๘. พันตํารวจเอก รณภพ พรอรุณ เป็น พลตํารวจตรี

๒๙. พันตํารวจเอก วิสุทธิ์ พุ่มจันทร์ เป็น พลตํารวจตรี

๓๐. พันตํารวจเอก ศิริวัฒน์ บุญประสิทธิ์ เป็น พลตํารวจตรี

                               โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล 43 ราย

๓๑. พันตํารวจเอก สมพร กฤษณพิพัฒน์ เป็น พลตํารวจตรี

๓๒. พันตํารวจเอก สราวุธ ศรีชัย เป็น พลตํารวจตรี

๓๓. พันตํารวจเอก สาโรช ขวัญบุญจันทร์ เป็น พลตํารวจตรี

๓๔. พันตํารวจเอก สุชาติ สอด เป็น พลตํารวจตรี

๓๕. พันตํารวจเอก สุธี เข็มราช เป็น พลตํารวจตรี

๓๖. พันตํารวจเอก สุรพงษ์ เหมือนเผ่าพงษ์ เป็น พลตํารวจตรีหญิง

๓๗. พันตํารวจเอก อริยพล สินสอน เป็น พลตํารวจตรี

๓๘. พันตํารวจเอกหญิง กัลยกร คุณมี เป็น พลตํารวจตรีหญิง

๓๙. พันตํารวจเอกหญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์ เป็น พลตํารวจตรีหญิง

๔๐. พันตํารวจเอกหญิง ไฉไล เที่ยงกมล เป็น พลตํารวจตรีหญิง

๔๑. พันตํารวจเอกหญิง บังอร คล้ายสกุล เป็น พลตํารวจตรีหญิง

๔๒. พันตํารวจเอกหญิง พรทิพย์ วงค์ผดุง เป็น พลตํารวจตรีหญิง

๔๓. พันตํารวจเอกหญิง รุ่งทิวา ผิวขาว เป็น พลตํารวจตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

เศรษฐา ทวีสิน

คลิกดูจากราชกิจจานุเบกษา