โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมราชานุวัตร ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง

08 พ.ค. 2567 | 06:51 น.

มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์ “พระธรรมราชานุวัตร” ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง สถิต ณ วัดโมลีโลกยารามฯ กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า 

โดยที่ทรงพระราชดําริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่

จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระธรรมราชานุวัตร ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิโรดม ปริยัตยาคมธุรโกศล โสภณศีลสมาจาร บริหารศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป 

                          โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมราชานุวัตร ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง

ขออาราธนาพระคุณ จงรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะ และในพระอาราม ตามสมควรแก่กําลัง และอิสริยยศ ซึ่งพระราชทานนี้ และจงเจริญอายุ วรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ วิรุฬห์ไพบูลย์ ในพระพุทธศาสนาเทอญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
 

คลิกดูจากราชกิจจานุเบกษา