เช็กชื่อบิ๊กคมนาคมว่าง 3 เก้าอี้ ผบ.เหล่าทัพปลดระวาง -เกษตรฯ เกษียณยกแผง

15 เม.ย. 2567 | 06:39 น.

เช็กรายชื่อ-ข้าราชการระดับสูง ซี 10 - ซี 11 ปลัดกระทรวง-อธิบดี หัวหน้าส่วนราชการ เกษียณอายุ สิ้นปีงบประมาณ 2567 บิ๊กคมนาคมว่างอย่างน้อย 3 เก้าอี้ หน่วยงานความมั่นคง-ผบ.เหล่าทัพพาเหรดปลดระวาง -กระทรวงเกษตรฯ เกษียณยกแผง

"เศรษฐา ทวีสิน" นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะ "หัวหน้ารัฐบาล" ส่งสัญญาณปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชัดยิ่งกว่าชัด โดยหลังจากหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์จะหารือกับพรรคร่วมรัฐบาล - "ว่าที่พรรคร่วมรัฐบาล" พรรคไหนจะถอยใครออก-ขยับใครเข้า เพื่อเข้าสู่การคัดกรองคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี   

นอกเหนือจากการเข้าสู่โหมดปรับ "ครม.เศรษฐา 1/2" หลังสงกรานต์แล้ว ในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจะเข้าสู่ฤดู "แต่งตั้งโยกย้าย" ข้าราชการระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดกระทรวงและอธิบดี ตลอดจนผู้บัญชาการเหล่าทัพ ก่อนถึงถึงปีงบประมาณใหม่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 

สำหรับรายชื่อกระทรวงและหน่วยงานที่มีปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการจะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งบางตำแหน่งอยู่ในกระบวนการสรรหา บางตำแหน่งมีการจัดตัว-วางทายาท ตลอดจนวิ่งเต้น-ต่อสายตรงถึงนักการเมือง-ผู้มีอำนาจในครม.กันแล้ว เบื้องต้น มีดังนี้ 

สำนักนายกรัฐมนตรี

 • นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 • พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

กระทรวงสาธารณสุข

 • นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงการคลัง

 • นายเจริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 • นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
 • นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน 
 • น.ส.อัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 • พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม 

กระทรวงคมนาคม

 • นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง
 • อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ปัจจุบัน นายมนตรี เดชาสกุลสม รองปลัดกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทน ขณะนี้อยู่ในกระบวนการสรรหา) 

กระทรวงพาณิชย์

 • นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 • นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 • นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา

กระทรวงแรงงาน

 • นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน 
 • นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงมหาดไทย 

 • นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงอุตสาหกรรม

 • นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 • นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงอว.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 

กระทรวงกลาโหม

 • พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก 
 • พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ