เปิดสิทธิประโยชน์ "นายพล" เกษียณอายุก่อนกำหนด ลดกำลังคน-ประหยัดงบประมาณ

14 เม.ย. 2567 | 02:09 น.

กรมกำลังพลทหาร ร่อนหนังสือเร่งประชาสัมพันธ์โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด-ส่งรายชื่อ ขีดเส้น 26 เมษายน 67 ปรับขนาดอัตรา-ลดจำนวนกำลังพลสูงอายุ-ประหยัดงบประมาณบุคลากรภาครัฐระยะยาว

วันนี้ (14 เมษายน 2567) กรมกำลังพลทหาร (กพ.ทหาร) ขอให้หน่วยงานดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลในสังกัดทราบและขอให้ส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 สำหรับนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลจะต้องครองยศเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนและให้เลื่อนยศได้ไม่เกินยศ พล.อ.,พล.ร.อ. และ พล.อ.อ.

โดยให้หน่วยต้นสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เช่น ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกดำเนินคดีอาญา วินัย และไม่มีหนี้สินหรือข้อผูกพันอื่น ๆ กับทางราชการ 

สำหรับคู่มือโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม ตามมติคณะกรรมการข้าราชการทหาร (ออกจากราชการ 2 ตุลาคม 2567 – 2 ตุลาคม 2571) ประจำปีงบประมาณ 2568-2572 ดังนี้ 

คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะลาออก 

 • เป็นข้าราชการทหารอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป หรือมีเวลาราชการตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป (ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ)
 • มีเวลาราชการเหลือตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุนกับกระทรวงกลาโหม
 • ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการในกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
 • ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างการลงทัณฑ์ (เว้นผู้รับทัณฑ์ชั้นภาคทัณฑ์) หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดคดีอาญา ซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือกระทำโดยประมาท
 • เป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ.2495 หรือบําเหน็จบํานาญปกติ ด้วยเหตุสูงอายุหรือเหตุรับราชการนาน ตามความที่บัญญัติในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 หรือพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 • ดำเนินการภายใต้กฎหมายที่มีอยู่โดยไม่แก้ไขกฎหมาย 
 • เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาออกแล้วจะไม่ขอบรรจุกลับเข้ารับราชการทหารอีก และไม่เรียกร้องสิทธิ หรือผลประโยชน์ใด ๆ นอกเหนือจากที่ทางราชการกำหนด
 • การอนุมัติให้ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ของปีงบประมาณ
 • เป็นไปตามความสมัครใจ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมหรือผู้บังคับบัญชาเหล่าทัพ
 • หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม (นขต.กห.) และเหล่าทัพ สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีหนี้สินกับทางราชการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยตรง 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีหนังสือยินยอมให้หักหนี้สินจากสิทธิประโยชน์ (เบี้ยหวัด, บําเหน็จ หรือบํานาญ) ที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

ผู้ขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดจะได้รับเบี้ยหวัดหรือบําเหน็จบํานาญและสิทธิอื่นตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่กำหนดไว้ และได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้

 • การใช้จำนวนปีการครองยศ เพื่อมีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานยศ หรือเลื่อนยศสูงขึ้น 1 ชั้นยศ เป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 1 ตุลาคมของปีงบประมาณ 
 • การใช้จำนวนปีที่รับราชการรวม เพื่อมีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานยศ หรือเลื่อนยศสูงขึ้น 1 ชั้นยศ เป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 1 ตุลาคมของปีงบประมาณ
 • สำหรับนายทหารราชองครักษ์ จะต้องมีหนังสือนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยการปฏิบัติหน้าที่ก่อนจึงสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้
 • ข้าราชการทหารทุกชั้นยศเว้น นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกจะดำเนินการขอพระราชทานยศหรือเลื่อนยศสูงขึ้น 1 ชั้นยศ เป็นกรณีพิเศษ แต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการปรับชั้นเงินเดือนตามชั้นยศใหม่
 • การเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบําเหน็จประจำปี ตามผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณนั้น
 • ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเช่นเดียวกับผู้ที่เกษียณอายุราชการ