"วุฒิสภา" จ่อซักฟอก "ครม.เศรษฐา" 25 มี.ค.นี้ 

21 ก.พ. 2567 | 14:10 น.

"วุฒิสภา" เคาะเตรียมซักฟอก "ครม.เศรษฐา" วันที่ 25 มี.ค. นี้ รวม 15 ชม. สมาชิกวุฒิสภาได้เวลา 11 ชั่วโมง 30 นาที ขณะที่ ครม. ได้แจง 3 ชั่วโมง

21 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) โดยได้มีการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาวันที่ 27 ก.พ. 2567 อาทิ การตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แก่ นายมณเฑียร เจริญผล 

ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 153 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 25 มี.ค. นี้ เวลา 09.00-24.00 น. รวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง

โดยแบ่งเป็น การอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา 11 ชั่วโมง 30 นาที ครม.ตอบชี้แจง 3 ชั่วโมง และประธานวุฒิสภา 30 นาที ในส่วนของการจัดสรรเวลาและลำดับการอภิปราย ให้นายเสรี สุวรรณภานนท์ กับคณะผู้เสนอญัตติ เป็นผู้ดำเนินการ

พร้อมกันนี้ที่ประชุมวิปวุฒิสภา ได้มีการพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ. ที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวาระที่หนึ่งแล้ว จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 

1. ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 

2. ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ 21 ก.พ. 2560 พ.ศ. …. 

3. ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 

4. ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภาเป็นผู้พิจารณาต่อไป