“กาโม่” ลูกชาย “วัน อยู่บำรุง” นั่งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีฯกระทรวงดีอี

10 กุมภาพันธ์ 2567

“กาโม่” ลูกชาย “วัน อยู่บำรุง” นั่งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี หลังบิดาโพสต์แสดงความยินดีผู้ใหญ่พรรคเพื่อไทยให้ความเมตตา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟสบุ๊ควันอยู่ บำรุง โพสต์ขเอความว่า พ่อดีใจกับหนูด้วยนะครับตั้งใจทำงานให้สุดความสามารถให้สมกับการที่ผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยให้ความเมตตาหนูมานะลูกขอให้เป็นปีที่ดีของหนูตลอดปีตลอดไป

พร้อมลงภาพคำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เพิ่มเติม)

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามประกาศลงวันที่ 1 กันยายน 2566 นั้น เพื่อให้การบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เพิ่มเติม) ราย นายอาชวิน อยู่บำรุง โดยให้มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา เสนอความเห็นด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประวัติ กาโม่ อาชวิน อยู่บำรุง เกิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 การศึกษาโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า, โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ,การศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) Social Policy and Development (SPD) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเมื่อครั้งศึกษาปี 1 กาโม่คว้าตำแหน่งเดือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกด้วย