เปิด 7 ประเด็นส.ว.ซักฟอกรัฐบาล “เงินดิจิทัล-ปัญหาปากท้อง-สองมาตรฐาน”

09 ม.ค. 2567 | 09:17 น.

เปิด 7 ประเด็น ส.ว.ซักฟอกรัฐบาลโดยไม่ลงมติ ครอบคลุมปม เศรษฐกิจ-ปัญหาปากท้อง-เงินดิจิทัล-ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังสองมาตรฐาน-ทุจริตคอร์รัปชัน-ค่าไฟแพง-แก้รธน.-ปฏิรูปประเทศ” พบส.ว.ร่วมลงชื่อญัตติแล้ว 55 จากที่ต้องการ 84 คน

วันนี้(9 ม.ค. 67) ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการเตรียมเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 153 โดยมี นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. และ นายจเด็จ อินสว่าง  ส.ว. เป็นแกนนำ

ทั้งนี้ มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดของญัตติดังกล่าว ว่า รัฐบาลของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และรมว.คลัง แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2566 และบริหรราชการแผ่นดิน 4 เดือน แต่ไม่ได้แก้ปัญหาสำคัญตามนโยบายที่แถลง รวมถึงปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นภายหลังจากการแถลงนโยบาย ดังนี้


1.ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องประชาชน อาทิ การสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้ประชาชน รวมถึงการแก้ปัญหาความยากจนที่ตั้งคำถามถึงแนวทางการทำงานของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม , สภาพปัญหาการทำนโยบายเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ที่ชอบด้วยกฎหมายไม่สร้างภาระหนี้ให้ประชาชน, การแก้หนี้นอกระบบ ที่ไม่ได้มุ่งแก้ปัญหาต้นตอในระดับครัวเรือน, การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมประมง, การสร้างรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติ

2.ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย  อาทิ การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามคำพิพากษาที่สะท้อนกระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐาน, การทุจริตคอร์รัปชัน, ยาเสพติด, การลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์, การเปลี่ยน ส.ป.ก.เป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรที่เอื้อประโยชน์ให้นายทุน จะรับมืออย่างไร 

3. ปัญหาด้านพลังงาน อาทิ การจัดการราคาค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม และน้ำมัน ปัญหากลุ่มทุนพลังงานที่มีอิทธิพลต่อการเมือ งส่งผลให้ประชาชนแบกรับภาระต้นทุนราคาเชื้อเพลิง ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้าน

4.ปัญหาการศึกษาและสังคม อาทิ การปฏิรูปการศึกษา ผ่านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, การแก้ปัญหาหนี้สินครู การจัดหลักสูตรการศึกษาให้ประชาชนเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปัญหาการดูแลผู้สูงวัย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

5.ปัญหาการต่างประเทศและท่องเที่ยว อาทิ ปัญหาจีนเทาที่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, การไม่เลือกข้างความขัดแย้งของรัฐบาล, มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว

6.ปัญหาแก้รัฐธรรมนูญ ในประเด็นความชัดเจน ต้องการคำอธิบายการดำเนินการที่เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์ประชาชนและพัฒนาประเทศ

และ 7. ปัญหาการปฏิรูปประเทศ  แนวทางของรัฐบาลต่อการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

“ปัญหาข้างต้นเป็นปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่เร่งด่วน ที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาโดยทันที เพราะส่งผลต่อการขับเคลื่อน ยกระดับกาารพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงบรรลุเป้าหมายให้ประเทศก้าวไปข้างหน้า ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เพิ่ม” รายละเอียดของญัตติที่เตรียมเสนอระบุไว้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเข้าชื่อของ ส.ว. เพื่อเสนอญัตติดังกล่าวต่อนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ตาม มาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญ ที่ต้องใช้เสียงสนับสนุน 1 ใน 3 ของส.ว.ที่มีอยู่ หรือ 84 คนนั้น หลังจากเปิดให้ ส.ว.ร่วมกันลงชื่อ ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ (9 ม.ค.) พบว่า เมื่อเวลา 14.00 น. มียอดผู้ลงชื่อแล้ว 55 คน โดยมีทั้ง ส.ว.สายพลเรือน และ สายทหาร