ราชกิจจาฯ ประกาศเลื่อน เกชา ศักดิ์สมบูรณ์ สส.ปาร์ตี้ลิสต์ รทสช. แทน หม่อมปืน

06 ธันวาคม 2566

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เลื่อน เกชา ศักดิ์สมบูรณ์ เป็น สส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรครวมไทยสร้างชาติ แทน หม่อมหลวงโยทิต กฤดากร หลังจากขอลาออก

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยระบุว่า

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 ซึ่งได้ประกาศให้ หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติ ลำดับที่ 4 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น

บัดนี้ หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของหม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน คือ นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ ลำดับที่ 17 ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2566 วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร