ราชกิจจาฯ ประกาศขยายเวลาเก็บภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง 67 อีก 2 เดือน

30 พฤศจิกายน 2566

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย ขยายเวลาเก็บภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน เช็ครายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่

ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 มีสาระสำคัญเป็นการ ขยายเวลาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี 2567 ออกไป 2 เดือน ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 มีรายละเอียดระบุไว้ดังนี้

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายพลิกฟื้นเศรษฐกิจ เร่งแก้ปัญหา และช่วยเหลือประชาชนผ่านนโยบายรัฐบาล ประกอบกับมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้กับประชาชน นั้น

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วน รวมถึงบรรเทาภาระภาษีให้ผู้เสียภาษีมีเวลาชำระภาษีมากขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน ดังนี้

 

ภาพประกอบข่าว การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567

1. ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ตามมาตรา 30 แห่งพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และข้อ 23 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จากเดิมภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นภายในเดือนมกราคม 2567

2. ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ตามมาตรา 39 แห่งพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

รวมทั้งข้อของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จากเดิมก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นก่อนวันที่ 1 เมษายน 2567

3. ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบ ประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ตามมาตรา 44 พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และข้อ 6 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จากเดิมภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นภายในเดือนเมษายน 2567

4. ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ตามมาตรา 46 แห่งพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จากเดิมภายในเดือน เมษายน 2567 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2567

5. ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนชำระภาษี ตามมาตรา 52 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และข้อ 3 ของกฎกระทรวง การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดังนี้

  • งวดที่หนึ่ง จากเดิมชำระภายในเดือนเมษายน 2567 เป็นชำระภายใน เดือนมิถุนายน 2567
  • งวดที่สอง จากเดิมชำระภายในเดือนพฤษภาคม 2567 เป็นชำระภายใน เดือนกรกฎาคม 2567
  • งวดที่สาม จากเดิมชำระภายในเดือนมิถุนายน 2567 เป็นชำระภายใน เดือนสิงหาคม 2567

6. ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษี ที่มีภาษีค้างชำระ ตามมาตรา 61 แห่งพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2567 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2567

7. ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ตามมาตรา 60 แห่งพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2567 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2567