เปิดประวัติ พิชัย ชุณหวชิร กุนซือนายกฯ ฟันธงแจกเงินดิจิทัล ก.ย. 67

31 ต.ค. 2566 | 11:08 น.

เปิดประวัติ พิชัย ชุณหวชิร ที่ปรึกษานายกฯ โปรไฟล์ทั้งด้านการศึกษาและประสบการณ์ทำงานด้านเศรษฐกิจ “สุดหรู” หลังออกมาพูดชัดแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท จะเลื่อนไปเป็น ก.ย. 67 มีผู้ได้รับสิทธิ์เหลือ 40 ล้านคน และรับเงินผ่านแอพเป๋าตัง

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2566 ที่ผ่านมา นายพิชัย ชุณหวชิร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งในการร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ "นานาทัศนะกับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท : เป้าหมายการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้ความท้าทายและพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ" ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา และคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา

นายพิชัย ออกมาระบุชัดว่า โครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท จะเริ่มแจกได้ในเดือน ก.ย.2567 เนื่องจากงบประมาณต้องผ่านการอนุมัติจากสภา ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจะมีความล่าช้า ไม่น่าจะทันในเดือน ก.พ. 

ขณะที่ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เงินดิจิทัล จากเดิม 56 ล้านคน จะเหลือเพียงประมาณ 40 ล้านคน และใช้เงินไม่ถึง 500,000 ล้านบาท โดยรูปแบบการแจกเงิน คาดว่าจะต้องใช้แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

สำหรับ นายพิชัย ชุณหวชิร ได้รับการแต่งตั้งจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2566 ที่ผ่านมา

พิชัย ชุณหวชิร เกิดเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2492 ปัจจุบันอายุ 74 ปี 

                              พิชัย ชุณหวชิร
 

ประวัติการศึกษา :

ปริญญาโท Business Administration, Indiana University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 13 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 49/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 143/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 5 (วตท. 5) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงาน :

ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด

กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด

กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

พยานปากเอกคดีจำนำข้าว

ช่วงเดือน เม.ย. 2557 นายพิชัย ชุณหวชิร เป็น 1 ในพยานจำนวน 7 ปาก ที่ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกฯ และรมว.กลาโหม ได้ยื่นเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้เรียกตัวมาให้ปากคำคดีปล่อยปละเลยละการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว 

ทั้งนี้ เนื่องจาก ยิ่งลักษณ์ ระบุในหนังสือยื่นคำร้องถึงเหตุผลการเสนอชื่อ นายพิชัย ชุณหวชิร เป็นมาพยานครั้งนั้นว่า นายพิชัย เป็นพยานผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิ เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านบัญชีและเป็นพยานบุคคลภายนอก มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า แต่ได้เสียสละยอมมาให้ปากคำ เพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรมในการวินิจฉัยของ ป.ป.ช.