“วราวุธ” ตั้ง 7 กุนซือ “กัญจนา-นิกร” ช่วยดันนโยบาย พม.

17 ก.ย. 2566 | 02:20 น.

"วราวุธ ศิลปอาชา" รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงนามตั้งคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบาย “นิกร จำนง” เป็นประธาน “กัญจนา ศิลปอาชา” เป็นที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษา

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กระทรวง พม.)ได้ลงนามในคำสั่ง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  แต่งตั้ง คณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวม 7 ราย

สำหรับคณะที่ปรึกษา ทั้ง 7 ราย ประกอบด้วย

  1. นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา เป็นที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษา
  2. นายนิกร จำนง เป็นประธานคณะที่ปรึกษา
  3. นายกนก วงษ์ตระหง่าน เป็นรองประธานคณะที่ปรึกษา
  4. นายสุทธิกร กิ่งแก้ว
  5. นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน เป็นคณะทำงาน
  6. นายสันติ กีระนันทน์ เป็นเลขานุการคณะที่ปรึกษา
  7. นายอาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะที่ปรึกษา
     

โดยคณะที่ปรึกษาชุดนี้ มีหน้าที่ให้คำที่ปรึกษา ข้อเสนอแนะ แสวงหาข้อมูล ประสานงานในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และกองทุนในสังกัดและกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย