ประวัติ "นลินี ทวีสิน" ที่ปรึกษานายกฯทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยคนใหม่ 

14 ก.ย. 2566 | 01:13 น.

เปิดประวัติ "นลินี ทวีสิน" ที่ปรึกษานายกฯทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย หลัง ครม.รับทราบคำสั่ง นายกฯเศรษฐา ตั้งเป็นนั่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีผู้แทนการค้าไทย ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายนเป็นต้นไป

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกในรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน วันนี้ (13 กันยายน 2566) มีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 227/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และข้อ 4 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้ง นางนลินี ทวีสิน ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

ประวัติ นางนลินี ทวีสิน 

เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2503 ชื่อเล่น จอย 

เป็นบุตรของเดโอปราภาเดอร์ มิสรา กับสัมพันธ์ สุทธิภาค โดยสกุล "มิสรา" เป็นตระกูลนักธุรกิจเชื้อสายอินเดีย เธอได้สมรสกับนายปิตินันท์ ทวีสิน แม้ว่าสถานะทางกฎหมายในปัจจุบัน คือ หย่าแต่ยังคงใช้นามสกุล ทวีสิน ของอดีตสามีอยู่

การศึกษา 

  • จบโรงเรียนเมาต์เฮอร์มอน เมืองดาร์จีลิง ประเทศอินเดีย 
  • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์แมรี รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา 
  • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาเอก สาขาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรีเจนต์รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา 
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน(ปรอ.) รุ่น 18 
  • หลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหาร จากสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่ 4

เส้นทางการเมือง

นางนลินี ทวีสิน ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2549 แต่ต้องถูกยกเลิกเนื่องจากการรัฐประหาร 19 กันยายน กระทั่งลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคพลังประชาชน ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาได้รับตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์) 

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งในแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 125 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง กระทั่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 ได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 99

ใน พ.ศ. 2561 นางนลินีได้ลาออกจากสมาชิกพรรค เพื่อไทย และย้ายมาสังกัด พรรคเพื่อธรรม พร้อมกับรับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค กระทั่งนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคทำให้พ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค นางนลินีจึงได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนต่อมา ก่อนที่จะลาออกจากสมาชิกพรรคทำให้พ้นจากตำแหน่งหัวหน้า พรรคเพื่อธรรม กระทั่งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เธอได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค

นางนลินี ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนการค้าไทย ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 กระทั่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฉพาะสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เฉพาะสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานรับรองมาตรฐานและรับรองคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ต่อมาถูกปรับออกจากตำแหน่งในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 กระทั่งในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนการค้าไทย แทนนายวรวีร์ มะกูดี ที่ขอลาออกจากตำแหน่ง

ชื่อของนางนลินีถูกจับจ้องอย่างมากหลังได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ เนื่องจากมีการเปิดเผยจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยว่า นางนลินี ทวีสิน มีชื่อติดอยู่ในบัญชีดำของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเป็น 1 ใน 3 นักธุรกิจที่ให้ความช่วยเหลือการทุจริตของรัฐบาลโรเบิร์ต มูกาเบ อดีตประธานาธิบดีซิมบับเว ซึ่งนางนลินีได้ทำธุรกิจร่วมกับภรรยาของโรเบิร์ตเมื่อถูกสอบถามสัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าวได้รับการปฏิเสธจากนางนลินีว่า เป็นเพียงความเข้าใจผิด