ศาลรธน.ขยายเวลา 30 วัน "พิธา-ก้าวไกล"แจง ชูมาตรา 112 หาเสียง

16 ส.ค. 2566 | 06:39 น.

ศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียว "พิธา"และ"พรรคก้าวไกล" ขยายเวลาอีก 30 วันกรณีถูกร้องชูแก้ไขมาตรา 112 หาเสียงเลือกตั้ง

วันที่ 16 ส.ค.2566  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ศาล รธน.)ได้เผยแพร่ข่าวเรื่องพิจารณาที่ 19/2566 คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ที่นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร (ผู้ร้อง)

ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 1) และพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่2) 

 

ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่

ศาล รธน.ขยายเวลา 30 วัน "พิธา-ก้าวไกล"แจง ชูมาตรา 112 หาเสียง

ผลการพิจารณา
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของผู้ถูกร้องทั้งสอง ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ครั้งที่สอง ออกไปอีก 30 วันนับถัดจากวันครบกำหนดขยายระยะเวลาครั้งแรกแล้ว มีคำสั่งอนุญาตตามคำขอ