ราชกิจจาฯ ประกาศรายชื่อ 6 กรรมการในคณะกรรมการ พ.ร.บ.อุ้มหาย

29 มิ.ย. 2566 | 10:50 น.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศรายชื่อ 6 กรรมการในคณะกรรมการ พ.ร.บ.อุ้มหาย ตามที่บัญญัติไว้ใน กฎหมายอุ้มหาย ที่มีการประกาศใช้

29 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย โดยที่ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565

มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มาตรา 14 (4) บัญญัติให้คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย จำนวน 6 คน จากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านสิทธิมนุษยชน จำนวน 2 คน

ด้านกฎหมาย และด้านนิติวิทยาศาสตร์ ด้านละ 1 คน แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ จำนวน1 คน และแพทย์ทางจิตเวชศาสตร์ จำนวน 1 คน 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (4) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย จำนวน 6 คน ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณกรณ์ บุญมี   กรรมการด้านสิทธิมนุษยชน

2.นายสมชาย หอมลออ    กรรมการด้านสิทธิมนุษยชน

3.ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ          กรรมการด้านกฎหมาย

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ   กรรมการด้านนิติวิทยาศาสตร์

5.พลตำรวจโท พรชัย สุธีรคุณ  กรรมการซึ่งเป็นแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์

6.นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์  กรรมการซึ่งเป็นแพทย์ทางจิตเวชศาสตร์ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรี

คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย