"BAM-ออมสิน" ตั้งบ.บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทุนจดทะเบียน 25 ล้าน

19 พ.ค. 2567 | 03:59 น.

"BAM-ออมสิน" ตั้งบ.บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทุนจดทะเบียน 25 ล้าน ระบุหลังเพิ่มทุนเป็น 1,000 ล้านบาท ชี้แผนการจัดตั้งบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากธปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2567 มีมติเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับธนาคารออมสิน และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคารออมสิน
 

บริษัทร่วมทุนดังกล่าว จะมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามกฎหมายและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของธนาคารแห่งประเทศไทย 

และ ณ วันจดทะเบียนจัดตั้งจะมีทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท 

และหลังเพิ่มทุนเป็น 1,000 ล้านบาท 
 

โดยเบื้องต้น BAM จะถือหุ้นในสัดส่วน 50%

ทั้งนี้ แผนการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง