ประกาศ กกต.รายชื่อ ส.ส.เขต - ส.ส.บัญชีรายชื่อ รวม 500 คน

21 มิ.ย. 2566 | 00:59 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเขตเลือกตั้ง 400 คน และแบบบัญชีรายชื่อ 100 คน รวม 500 คน

 

เมื่อวันที่  20 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  2 ฉบับ  โดยฉบับแรก เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  400 ราย และประกาศฉบับที่ 2 เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 100 ราย ลงนามโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

โดยประกาศฉบับแรก เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ระบุว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นวันเลือกตั้ง นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 และมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 400 คน ดังนี้  อ่านรายละเอียดที่นี่

 

สำหรับประกาศฉบับที่ 2  ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 100 ราย ระบุว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เป็นวันเลือกตั้ง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับผลรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อและได้คำนวณสัดส่วนเพื่อหาผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 22แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกร รมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 128 และมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ดังนี้ อ่านรายละเอียดที่นี่