svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ศาลแพ่งยกเลิกคำสั่งคุ้มครอง ภูมิใจไทย ปมห้าม "ชูวิทย์" พูดเรื่องกัญชา 

07 เมษายน 2566

ศาลแพ่ง มีคำสั่งยกเลิกคุ้มครองชั่วคราวพรรคภูมิใจไทย หลัง "ชูวิทย์" ร้องชี้วิจารณ์เรื่องกัญชาเป็นการแสดงความคิดเห็นเป็นประโยชน์แก่สุขภาพของประชาชนเป็นส่วนมาก

จากกรณีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 พรรคภูมิใจไทย เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ จำเลย ต่อศาลแพ่งเรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย ในคดีหมายเลขดำที่ พ. 1650/2566 และ โจทก์ได้ยื่นคำร้องให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ในระหว่างพิจารณาเป็นกรณีฉุกเฉิน ห้ามมิให้จำเลยกล่าว หรือไขข่าวเกี่ยวกับกัญชาในทำนองหรือในลักษณะที่ว่ากล่าวให้ร้าย อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์นั้น 

ศาลมีคำสั่งว่า ตามคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของโจทก์ เพียงแต่ขอให้มีคำสั่งห้ามมิให้จำเลยกล่าว หรือไขข่าว ในทำนองหรือในลักษณะที่ถูกฟ้องไว้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

เป็นคำขอที่มีลักษณะห้ามมิให้จำเลย กล่าวหรือไขข่าวถึงเรื่องดังกล่าว อันเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพบุคคลในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณาและสื่อความหมายโดยวิธีอื่น อันลักษณะเป็นการทั่วไป ต้องห้าม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 34 มิใช่เป็นการห้ามเจาะจงเฉพาะการกระทำที่ โจทก์ฟ้องร้อง กรณีจึงยังไม่มีเหตุฉุกเฉิน ให้ยกคำร้อง

จากนั้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างพิจารณา ห้ามมิให้จำเลยกล่าวให้ร้ายต่อโจทก์ในเรื่องเกี่ยวกับกัญชาซึ่งอันจะเกิดความเสียหายต่อโจทก์ในขณะที่ส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัครรับเลือกตั้ง

ศาลไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว โดยห้ามมีให้จำเลยกล่าวหรือแสดงการกระทำด้วยวิธีใด ๆ เฉพาะเรื่องกัญชาที่เกี่ยวข้องกับโจทก์ในระหว่างพิจารณาจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายที่โจทก์อาจได้รับต่อไป เนื่องจากการกระทำของจำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 (2)

ต่อมาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลยกเลิกคำสั่งขอคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างพิจารณา ศาลไต่สวนและพิจารณาคำร้องของจำเลยแล้ว จึงมีคำสั่งดังนี้

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ทางไต่สวนของจำเลยได้ความว่า จำเลยได้กล่าวหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องของกัญชาเป็นการทั่วไป โดยกล่าวถึงประโยชน์และโทษของกัญชารวมอยู่ด้วยซึ่งการกล่าวของจำเลยได้กล่าวตามความเห็นสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย คำเสนอของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่องกัญชา ข้อเสนอคณะแพทย์เกี่ยวกับนโยบายกัญชาของประเทศไทย และข้อห่วงใยของเลขาธิการองค์กรของผู้บริโภคเอกสารหมาย ล.1 ถึง ล.4 จำเลยไม่ได้กล่าวหรือแสดงความคิดเห็นถึงโจทก์เป็นการเฉพาะแต่เพียงอย่างเดียว

การกล่าวหรือแสดงความคิดเห็นของจำเลยในเรื่องของกัญชา ทำให้ประชาชนได้รับทราบถึงประโยชน์และโทษของกัญชา จึงถือได้ว่าเป็นประโยชน์แก่สุขภาพของประชาชนเป็นส่วนมาก กรณีจึงมีเหตุยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณา ลงวันที่ 5 เมษายน 2566

อนึ่ง ในวันเดียวกันโจทก์ยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยปฏิบัติตามคำสั่งขอคุ้มครองชั่วคราวเมื่อศาลมีคำสั่งเพิกถอนการคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างพิจารณาจึงไม่มีเหตุที่จะบังคับตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวต่อไป