โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ประพันธุ์ คูณมี" เป็นสมาชิกวุฒิสภา

02 ธ.ค. 2565 | 15:05 น.

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง "ประพันธุ์ คูณมี" เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ววันนี้


วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" ได้เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา

 

ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า 

 

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วย นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ได้ถึงแก่อนิจกรรม จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายประพันธุ์ คูณมี เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง

 
 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ


พรเพชร วิชิตชลชัย


ประธานวุฒิสภา

               

                 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง \"ประพันธุ์ คูณมี\" เป็นสมาชิกวุฒิสภา