svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และ ตํารวจชั้นนายพล รวม 11 นาย

24 พฤศจิกายน 2565

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดํารงตําแหน่ง 10 นาย "พลตรีหญิง คุณหญิงวิมล ทองพายัพ" เป็น พลโทหญิง พร้อมพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 1 นาย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่  ประกาศพระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดํารงตําแหน่ง จำนวน 10 นาย


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดํารงตําแหน่ง


อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ ยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 


จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายทหาร ให้ดํารงตําแหน่ง ดังนี้

 

พลตรีหญิง คุณหญิงวิมล ทองพายัพ ตําแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจํา สํานักงาน รองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี) ดํารงตําแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจํา สํานักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ (อัตรา พลโท) และพระราชทานยศ พลโทหญิง


๒. พันเอก สุรชาติ ต่างศรี ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองกิจการวัง ฝ่ายเสนาธิการกองบังคับการ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันเอกพิเศษ) ดํารงตําแหน่ง นายทหาร

                      โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และ ตํารวจชั้นนายพล รวม 11 นาย    โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และ ตํารวจชั้นนายพล รวม 11 นาย    โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และ ตํารวจชั้นนายพล รวม 11 นาย

 

ขณะเดียวกัน พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง จำนวน 1 นาย


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง


อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบ ราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕


จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตํารวจเอก ยศ วิทิตปภาธํารง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองกิจการวังและหลักนิยมนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ สํานักงาน ฝ่ายอํานวยการ กองบัญชาการนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ (อัตรา พันตํารวจเอกพิเศษ) ดํารงตําแหน่ง นายตํารวจปฏิบัติการประจํา สํานักงาน ผู้บัญชาการนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ กองบัญชาการนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตํารวจตรี) และพระราชทานยศ พลตํารวจตรี


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕


ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

                           โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และ ตํารวจชั้นนายพล รวม 11 นาย