ปิดฉาก "ก.ม.สุราก้าวหน้า" สภาฯนับใหม่แพ้ 2 คะแนน  

02 พ.ย. 2565 | 10:35 น.

ปิดฉาก ก.ม.สุราก้าวหน้า "สภาฯ" ย้ำผลโหวตรอบ 2 ไม่เห็นด้วย 196 ต่อ 194 หลัง "ก้าวไกล" ขอให้นับคะแนนใหม่ด้วยการขานชื่อตามข้อบังคับ  

1 พฤศจิกายน 2565 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง เป็นวันแรก โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต หรือ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาเสร็จแล้ว มีทั้งหมด 7 มาตรา โดยพิจารณาวาระ 2 เรียงตามมาตรา


สำหรับมาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 153 พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 เพื่อไม่ให้เกิดการกีดกันการแข่งขันผ่านกำลังการผลิต กำลังแรงม้า ทุนจดทะเบียน และจำนวนพนักงาน 


หลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาคนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม ได้ลงมติคว่ำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่...) พ.ศ.... หรือ ร่างพ.ร.บ.สุราก้าวหน้า  ฉบับของพรรคก้าวไกล หลังจากที่ใช้เวลาพิจารณาวาระสองเรียงลำดับรายมาตรา กว่า 3 ชั่วโมง ด้วยมติไม่เห็นด้วย 177 เสียง ต่อ 174 เสียง และมีผู้งดออกเสียง 11 เสียง

กระทั่ง นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล เสนอญัตติให้ขอให้นับคะแนนใหม่และลงมติใหม่ด้วยการขานชื่อ เนื่องจากคะแนนเสียงที่ลงมตินั้นมีการต่างกันไม่เกิน 25 เสียง ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ 


ขณะที่ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายคัดค้านการลงมติด้วยการขานชื่อเพราะจะเสียเวลาการประชุม และขอให้ยึดผลการลงคะแนนในวาระสามที่ผ่านพ้นไป แต่ถูกส.ส.พรรคฝ่ายค้านคัดค้านข้อเสนอของนายอรรถกร และยืนยันให้ลงคะแนนใหม่ด้วยการขานชื่อตามที่ข้อบังคับการประชุมกำหนดไว้

 

ต่อมา นายสุชาติ จึงขอให้สภาฯ นับคะแนนใหม่ด้วยการขานชื่อดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจนับคะแนนในรอบที่สองนี้เป็น ส.ส.มาจากหลายพรรคการเมืองด้วยกัน ผลปรากฎว่า เห็นด้วย 194  เสียง ไม่เห็นด้วย 196  เสียง 

สำหรับผลการออกเสียงลงคะแนนทั้ง 2 รอบ ปรากฎผลดังนี้ 

รอบแรก 

เห็นด้วย        174 เสียง
ไม่เห็นด้วย    177 เสียง 
งดออกเสียง   11 เสียง   
ไม่ลงคะแนน   4 เสียง 
จำนวนผู้ลงมติ 365 เสียง

 

รอบสอง 
เห็นด้วย       194  เสียง
ไม่เห็นด้วย   196  เสียง 
งดออกเสียง  15   เสียง  
จำนวนผู้ลงมติ  405  เสียง