svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

โปรดเกล้าฯ เปิดสมัยประชุมรัฐสภาสามัญครั้งที่สอง 1 พ.ย.2565 

16 ตุลาคม 2565

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่สอง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 

วันนี้(16 ต.ค.2565) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๕


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่สองในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ตามความในมาตรา ๑๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่สอง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

นายกรัฐมนตรี

 

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา ๑๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้มีกําหนดเวลา หนึ่งร้อยยี่สิบวัน 

 

และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่สอง ให้เป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรกําหนด ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่สอง ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน สมควรที่จะให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่สองสําหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

  โปรดเกล้าฯ เปิดสมัยประชุมรัฐสภาสามัญครั้งที่สอง 1 พ.ย.2565     โปรดเกล้าฯ เปิดสมัยประชุมรัฐสภาสามัญครั้งที่สอง 1 พ.ย.2565