ประธานศาลฎีกามอบนโยบายตุลาการทั่วประเทศ "รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน"

03 ต.ค. 2565 | 09:42 น.

“โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ" ประธานศาลฎีกาคนใหม่ มอบนโยบายถึงตุลาการทั่วประเทศ แนะยึดหลัก "รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน" ชูประชาชนเป็นศูนย์กลาง เข้าถึงบริการของศาลง่าย สะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาค และเท่าเทียม

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา คนที่ 48 ได้มอบนโยบายประธานศาลฎีกาแก่ผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ "รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน" โดยมีความหมายดังนี้

 

- รักศาล เสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กรศาลยุติธรรม ทั้งข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมงานกับศาลยุติธรรม มีความรักความผูกพันในองค์กร

โดยมุ่งเน้นการสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีม การสร้างทัศนคติและสภาวะแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รวมทั้งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของศาลยุติธรรมในการให้บริการประชาชน

 

- ร่วมใจ มุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรศาลยุติธรรมร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ มีจิตใจบริการ พร้อมอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม อย่างทั่วถึงและมีมาตรฐานเดียวกัน บนระบบการทำงาน ที่เน้นผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ส่วนรวม

- รับใช้ประชาชน ยกระดับการอำนวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มุ่งให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกันให้บริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มกำลังความสามารถ 

 

โดยถือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของศาลยุติธรรมโดยง่าย สะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาค และ เท่าเทียม เพื่อธำรงความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรศาลยุติธรรม