ล่มบ่อย! แต่มีผลงาน ประชุมสภา 4 เดือน ผ่านกม.13 ฉบับ

21 ก.ย. 2565 | 07:05 น.

"หมอสุกิจ"ที่ปรึกษาประธานสภาฯ แจงผลงานสภาสมัยสามัญประจำปี วันที่ 22 พ.ค. - 18 ก.ย. รวม 4 เดือน ผ่านกฎหมาย 13 ฉบับ เผยแม้สภาล่มบ่อย แต่ก็มีผลงาน

วันที่ 21 ก.ย.2565 นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร  (นายชวน หลีกภัย )แถลงผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และการประชุมร่วมกันรัฐสภาในสมัยประชุมสามัญประจำปีที่ผ่านมาวันที่ 22 พ.ค. - 18 ก.ย. ว่า มีการประชุมสภารวม 28 ครั้งและประชุมร่วมรัฐสภา 15 ครั้ง

 

โดยเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 13 ฉบับ, ร่าง พ.ร.บ.ที่วุฒิสภาแก้ไข รอการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 1 ฉบับ และร่างพ.ร.บ.ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา 6 ฉบับ ส่วนญัตติด่วนไม่มี เนื่องจากเวลาไม่เพียงพอ แต่มีญัตติที่สภาพิจารณาและส่งให้รัฐบาลดำเนินการ 3 เรื่อง รวม 12 ญัตติ

 

กระทู้ถามสดด้วยวาจาจำนวน 21 กระทู้ กระทู้ทั่วไปที่ขอให้ตอบในที่ประชุมสภา 23 กระทู้ ส่วนกระทู้ที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา 77 กระทู้ กระทู้แยกเฉพาะ 29 กระทู้ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอปรึกษาหารือในที่ประชุมจำนวน 1,399 ข้อหารือ
 

บรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

 

นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า ส่วนการพิจารณาการประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตามหมวด16 การปฏิรูปประเทศ คือร่าง พ.ร.บ.ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 4 ฉบับ ร่าง พ.ร.บ.ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 2 ฉบับ และร่าง พ.ร.บ.ที่บรรจุระเบียบวาระเพื่อรอการพิจารณาในวาระที่ 1 จำนวน 1 ฉบับ

 

การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ที่รัฐสภาไม่ให้ความเห็นชอบ 3 ฉบับ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ผู้เสนอขอถอน 1 ฉบับ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 2 ฉบับ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบของรัฐธรรมนูญ 

 นอกจากนั้นมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ที่รัฐสภามีมติไม่รับหลักการ 1 ฉบับ อยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ และมีร่าง พ.ร.บ.ที่เสนอตามหมวด 3 หรือหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญ ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 1ฉบับ

 

“ขอให้ประชาชนที่มีความเป็นห่วงการทำงานของสภาที่มีการถกเถียงกัน จะเกิดสภาล่มบ่อย ได้เห็นว่าแม้สภาจะล่มก็มีผลงานอออกมามากพอสมควร”นพ.สุกิจ กล่าว