ราชกิจจาฯ ประกาศ“พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่”สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

27 ส.ค. 2565 | 10:27 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กกต.ให้ “พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่” สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เหตุไม่สามารถมีที่ตั้งสาขาพรรคและคณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น และไม่มีสมาชิกพรรคที่มีภูมิลำเนาในเขตเลือกตั้งตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง


ตามที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น

 

พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ ต้องดำเนินการตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง

 

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ ไม่สามารถดำเนินการ ตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

จึงเป็นเหตุให้พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน


คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565


อิทธิพร บุญประคอง


ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 กำหนดให้พรรคการเมือง ต้องมีที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองและคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น และต้องมีสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิลำเนาในเขตเลือกตั้งนั้นตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป และแจ้งต่อนายทะเบียนพรรดการเมือง

                                  ราชกิจจาฯ ประกาศ“พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่”สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง