svasdssvasds

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน 1,201 ราย

27 ก.ค. 2565 เวลา 13:14 น. 906

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ 1,201 ราย “จรูญ ธีรนานนท์” เป็นอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีปกครองสุพรรณบุรี “สุรพันธ์ กิจพ่อค้า” เป็นอธิบดีอัยการสํานักงานคดีปราบปรามการทุจริต “สุธน จารุพันธ์”เลื่อนเป็นอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีปกครองขอนแก่น

วันนี้(27 ก.ค.65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน ๑,๒๐๑ ราย ดังนี้


๑. นายจรูญ ธีรนานนท์ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปกครอง ขอนแก่น ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชัน ๖) สํานักงานคดีปกครองสุพรรณบุรี


๒. นายสุรพันธ์ กิจพ่อค้า อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปกครอง สุพรรณบุรี ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปราบปรามการทุจริต

๓. นายสุธน จารุพันธ์ รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดียาเสพติด ดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปกครองขอนแก่น


๔. นายประเสริฐ กาญจนอุทัย รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน คดีปราบปรามการทุจริตภาค ๔ ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชัน ๖) สํานักงาน คดียาเสพติด


๕. นายสมชาย แสงสว่าง อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีแรงงาน ภาค ๔ ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปราบปราม การทุจริตภาค ๔


๖. นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน คดีปราบปรามการทุจริตภาค ๔ ดํารงตําแหน่ง อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชัน ๖) สํานักงาน คดีแรงงานภาค ๔


๗. นายวัลลภ พลัดเมือง อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปกครอง ดํารงตําแหน่ง อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปกครองนครราชสีมา


๘. นายวิเชตร แสนคํา อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สถาบันพัฒนา ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดํารงตําแหน่ง อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน คดีปราบปรามการทุจริตภาค ๔

๙. นายสมชาย ชัยรัตน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน คดีปกครองพิษณุโลก ดํารงตําแหน่ง อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สํานักงาน คดีปกครอง


๑๐. นายธีระพงศ์ ศานติมารค อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน คดีปกครองสงขลา ดํารงตําแหน่ง อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานอัยการสูงสุด


๑๑. นายทินพันธุ์ พรหมเกื้อ ณ พัทลุง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลแขวง ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน คดียาเสพติด

                                 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน 1,201 ราย
๑๒. นายวีระศักดิ์ มณีเนตร อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน คดีปราบปรามการทุจริตภาค ๔ ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๔


๑๓. เรืออากาศโท สงวน สวัสดิ์วงค์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปกครองเชียงใหม่ ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๕


๑๔. นายพลสิทธิ์ คําสอน อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน อัยการภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูงภาค 1


๑๕. นายวรพจน์ วิยาภรณ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน คดีปกครอง ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูง ภาค 1


๑๖. นายฐนวรรษ นิติธรรมวิศรุต อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานวิชาการ ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน อัยการสูงสุด


๑๗. นายวิเชียร ชูสุวรรณ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน คดีแรงงานภาค ๘ ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน คดีศาลสูงภาค ๘


๑๘. นายชลิต บัวเกตุ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานอัยการ ภาค ๙ ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๙

                                   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน 1,201 ราย
๑๙. นายศาโรจน์ มะลิเถา อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน อัยการสูงสุด ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูง ภาค ๗


๒๐. นายกฤติ พฤกษ์อัครกูล อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน คดีปกครองเชียงใหม่ ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน คดีศาลสูงภาค ๕


๒๑. นายพัฒน์พงค์ กิวสันเทียะ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน คดีปราบปรามการทุจริตภาค ๒ ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖ ) สํานักงานอัยการภาค ๒

 

คลิกอ่านเพิ่มเติม : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ จำนวน 1,201 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด