svasdssvasds

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 731 ราย

26 พ.ค. 2565 เวลา 13:06 น. 3.5k

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ จํานวน 173 ราย พร้อมพระราชทานยศทหารอีกจำนวน 558 ราย

วันนี้(26 พ.ค.65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ จํานวน ๑๗๓ ราย ดังนี้
 

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

๑. พลโท สมชาย ชัยวณิชยา    เป็น พลเอก 


๒. พลโท สุชาติ วงษ์มาก          เป็น พลเอก


๓. พลโท วิสุทธิ์ เดชสกุล        เป็น พลเอก    


๔. พลโท สาธิต สิงห์สมบุญ       เป็น พลเอก


๕. พลโท กฤษณ์ ลัยวิรัตน์          เป็น พลเอก


๖. พลโท จตุพร ไชยศรี                เป็น พลเอก

 

            โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 731 ราย    โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 731 ราย

 

คลิกอ่านเพิ่มเติม : พระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ 173 ราย

ขณะเดียวกัน ได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จํานวน ๕๕๘ ราย ดังนี้


สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 


๑. พันตรี อัครวัฒน์ นิยมจิตร         เป็น พันโท 


๒. พันตรี ภิเศก ยกย่อง                  เป็น พันโท 


๓. ร้อยเอก จิระกิตติ์ ยันเยี่ยม           เป็น พันโท 


๔. ร้อยเอก สุรศักดิ์ สุขสาลี               เป็น พันโท 


๕. จ่าสิบเอก สมชาติ วงศ์สมบูรณ์        เป็น ร้อยตรี 


5. จ่าสิบเอก เชิดศักดิ์ คําสิทธิ์               เป็น ร้อยตรี 


๗. จ่าสิบเอก นิติ รูปขจร                       เป็น ร้อยตรี 


๘. พันจ่าอากาศเอกหญิง กัญวรา สายโนกาศ   เป็น เรืออากาศตรีหญิง

      โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 731 ราย    โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 731 ราย

 

คลิกอ่านเพิ่มเติม : พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ 558 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง