ครม.อนุมัติปรับโครงสร้าง "กองทัพอากาศ" รับภารกิจรบ "ทางอวกาศ-ไซเบอร์"

05 ก.ค. 2565 | 08:46 น.

มติครม.ล่าสุด อนุมัติหลักการ "ปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของส่วนราชการกองทัพอากาศ" เปลี่ยนจาก "กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ" เป็น "กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ" ครอบคลุมปฏิบัติการ ทางอากาศ ทางอวกาศ และ ทางไซเบอร์

วันที่ 5 ก.ค. 65 น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติหลักการ "ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...."

 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของส่วนราชการกองทัพอากาศ 


โดยในส่วนของ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เปลี่ยนชื่อเป็น กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

และได้แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติการทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ทางอากาศ ทางอวกาศ และ ทางไซเบอร์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป


ทั้งนี้ ในการปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เปลี่ยนชื่อมาเป็น กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ นอกจากจะเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ทางอวกาศ และทางไซเบอร์ เพื่อรองรับภารกิจการปฏิบัติการทางทหารทั้งการรบและไม่ใช่การรบแล้ว 

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ยังสามารถสนับสนุนภารกิจอื่นของรัฐในการพัฒนาประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน และยังสามารถรองรับการปฏิบัติการของอากาศยานรบยุคที่ 5 ที่วางแผนจะจัดหาในอนาคต

 

และเป็นการสร้างสมดุลของระบบเตรียมกำลังและระบบการใช้กำลังกองทัพอากาศ ส่งผลดีต่อการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่าทัพและกองทัพไทย

โลโก้ของ "กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ" ที่มติครม.เห็นชอบเปลี่ยนชื่อเป็น กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

สำหรับการปรับปรุงโครงสร้างและการจัดอัตรากำลังพลนั้น ให้กระทรวงกลาโหมยึดถือหลักการ ปรับเกลี่ยและจัดกลุ่มงานใหม่ ของหน่วยงานที่มีความจำเป็นลดน้อยลงแล้วเพิ่มให้กับหน่วยงานที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถ

 

โดยปรับเกลี่ยอัตรากำลังพลภายในตรงตามชั้นยศ ไม่ทำให้อัตรากำลังพล ยอดอัตรากำลังพลแต่ละชั้นยศ และงบประมาณรายจ่ายกำลังพลภาครัฐทุกประเภทเพิ่มขึ้น