svasdssvasds

เจาะงบประมาณ 2566 กระทรวงกลาโหม กองทัพใช้อะไรถึงได้ 1.97 แสนล้าน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
02 มิ.ย. 2565 เวลา 3:25 น. 4.9k

เจาะรายละเอียดงบประมาณกองทัพ ของกระทรวงกลาโหม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยกันกว่า 1.97 แสนล้านบาท รู้ไหมว่า วงเงินทั้งหมดนี้ใช้ทำอะไรบ้าง

การอภิปราย ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 วงเงิน 3,185,000 ล้านบาท ในสภาผู้แทนราษฎร หนึ่งในกระทรวงที่หลายคนจับตา คือ "กระทรวงกลาโหม" โดยการจัดสรรงบภายใต้ พ.ร.บ.งบประมาณรอบนี้ กองทัพได้รับวงเงินไปด้วยกันทั้งสิ้น 197,292 ล้านบาท 

 

แม้การได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ของกระทรวงกลาโหม จะรั้งอันดับที่ 4 ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด แต่ก็เป็นวงเงินที่ปรับลดลงจากปีงบประมาณก่อนถึง 4,373 ล้านบาท หรือลดลงเป็นอันดับที่สองรองลงมาจากกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับการจัดสรรเงินลดลงเป็นอันดับที่หนึ่ง 

 

“ฐานเศรษฐกิจ” ได้ตรวจสอบรายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2566 ของกระทรวงกลาโหม พบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ภายใต้งบประมาณกว่า 1.97 แสนล้านบาทนี้ กระทรวงกลาโหม ได้นำไปใช้ในส่วนสำหรับกองทัพไหนบ้าง

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ของแต่ละประทรวง

สำหรับการจัดสรรงบประมาณ 2566 ของกระทรวงกลาโหม ได้แบ่งการจัดสรรงบประมาณให้กับ 6 หน่วยงานหลัก ไล่เรียงจากน้อยไปหามาก โดยเทียบกับงบประมาณปีก่อน ดังนี้

 

กองทัพบก

 

ได้รับการจัดสรรวงเงิน 96,573 ล้านบาท ลดลง 3,039 ล้านบาท แยกเป็นแผนงาน พบว่า 5 แผนงานแรกที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงที่สุด คือ 

 

 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 60,237 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,345 ล้านบาท 
 • แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 19,486 ล้านบาท ลดลง 1,709 ล้านบาท
 • แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 12,906 ล้านบาท ลดลง 2,574 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 2,978 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลง
 • แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 462 ล้านบาท ลดลง 115 ล้านบาท

 

กองทัพเรือ

 

วงเงิน 40,322 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115 ล้านบาท แยกเป็น

 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 21,511 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 228 ล้านบาท 
 • แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 13,130 ล้านบาท ลดลง 504 ล้านบาท
 • แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 4,595 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 800 ล้านบาท
 • แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 716 ล้านบาท ลดลง 386 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 155 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลง

กองทัพอากาศ

 

วงเงิน 36,112 ล้านบาท ลดลง 1,681 ล้านบาท แยกเป็น

 • แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 18,084 ล้านบาท ลดลง 940 ล้านบาท
 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 14,167 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 709 ล้านบาท 
 • แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 3,785 ล้านบาท ลดลง 1,450 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 35 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลง
 • แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 23 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลง

 

กองบัญชาการกองทัพไทย

 

วงเงิน 14,540 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57 ล้านบาท แยกเป็น

 

 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 7,120 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท 
 • แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 5,618 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79 ล้านบาท
 • แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 1,611 ล้านบาท ลดลง 43 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 69 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลง
 • แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 53 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลง

 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

วงเงิน 9,238 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86 ล้านบาท แยกเป็น

 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 4,127 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92 ล้านบาท 
 • แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 3,538 ล้านบาท ลดลง 1,029 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 1,524 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,012 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 17 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลง

 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 

วงเงิน 504 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88 ล้านบาท แยกเป็น

 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 274 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 165 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท
 • แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 65 ล้านบาท 

แท็กที่เกี่ยวข้อง