svasdssvasds

“นิพนธ์”ติวเข้มปลัดอำเภอภาคเหนือทุ่มเทรักษาทุกชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

13 มิ.ย. 2565 เวลา 7:09 น.

“นิพนธ์”ลั่นบุญที่ยิ่งใหญ่คือบุญจากการทำงานเพื่อรักษาชีวิตประชาชน มอบหมายนายอำเภอในจังหวัดภาคเหนือ เชื่อมทุกท้องถิ่น ท้องที่ ทุ่มเทเพื่อรักษาทุกชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

วันนี้ (13 มิ.ย.65) ที่โรงแรมยู นิมมาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบนโยบายโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้อำนวยการอำเภอ และหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ และปลัดอำเภอจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุม

                                                           

                   
นายนิพนธ์ กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เปรียบเสมือนกลไกหลักของกระทรวงมหาดไทย ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นายอำเภอถือเป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาของราชการในอำเภอ โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ “เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชน 

ในปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ สามารถขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการร่วมกันหาแนวทางจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที 

                                   “นิพนธ์”ติวเข้มปลัดอำเภอภาคเหนือทุ่มเทรักษาทุกชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
นายนิพนธ์ ได้กล่าวเน้นย้ำให้ขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยทางถนน วันนี้จึงเชิญชวนนายอำเภอ และปลัดอำเภอร่วมกันทำบุญช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพื่อลดการเสียชีวิตบนท้องถนน เพราะบุญที่ยิ่งใหญ่ คือบุญจากการทำงานเพื่อรักษาชีวิตประชาชน 

โดยกำชับให้ทุกภาคส่วนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำนโยบาย “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง เพราะอุบัติเหตุทางถนน ถือเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ 

 

ด้วยการใช้กลไกศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.อำเภอ/ศปถ.อปท.) ให้บูรณาการด้านความปลอดภัยทางถนนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต่างๆ ภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมรับผิดชอบของคนในพื้นที่ ในการสร้างนวัตกรรมทางสังคมด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความปลอดภัย 

                            “นิพนธ์”ติวเข้มปลัดอำเภอภาคเหนือทุ่มเทรักษาทุกชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน


โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และหลังจากนี้ จะมีการเดินทางพบปะกำชับแนวทางในเรื่องการดูแลความปลอดภัยทางถนน และสาธารณภัยต่างให้กับนายอำเภอทั่วทั้งประเทศ
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด