svasdssvasds

วิธีเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา สรุปทุกขั้นตอน ลงคะแนนยังไง เตรียมอะไรบ้าง

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
21 พ.ค. 2565 เวลา 6:45 น. 2.3k

สรุปวิธีเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ทุกขั้นตอน วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 พร้อมเช็คคุณสมบัติ ใครบ้างที่มีสิทธิ หรือใครที่มีลักษณะต้องห้าม ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กำหนด รวมได้ครบจบที่นี่

การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา เตรียมเปิดคูหาให้ผู้มีสิทธิเข้าไปเลือกตั้งกัน โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กำหนดแนวทาง ขั้นตอน วิธีการ รวมไปถึงรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ เพื่อให้เลือกผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม ไปทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

 

“ฐานเศรษฐกิจ” สรุปขั้นตอนทั้งหมด พร้อมเช็คคุณสมบัติ ใครบ้างที่มีสิทธิ หรือใครที่มีลักษณะต้องห้าม รวมไว้ครบจบที่นี่ มีรายละเอียดดังนี้  

 

วัน-เวลา การเลือกตั้งเมืองพัทยา

 • วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 
 • ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.  

 

สถานที่การเลือกตั้งเมืองพัทยา

 • ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ 

 

บัตรเลือกตั้งเมืองพัทยา        

 • นายกเมืองพัทยา (ได้รับบัตรเลือกตั้งสีฟ้า)
 • สมาชิกสภาเมืองพัทยา (ได้รับบัตรเลือกตั้งสีส้ม)

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 • มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
 • และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

 • เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
 • อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
 • ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

 

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

 • บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
 • บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น
 • บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ใบขับขี่
 • หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

 

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

 • ตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่จากบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง
 • ยื่นหลักฐานแสดงตน
 • แสดงหลักฐาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) หรือ บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ต่อ กปน. พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ
 • รับบัตรเลือกตั้ง
 • ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือลงที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
 • ทำเครื่องหมายกากบาท

เข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย ดังนี้

 • บัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเลือกผู้สมัครได้หนึ่งคน
 • บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เลือกผู้สมัครได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตเลือกตั้งนั้นพึงมี
 • หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด แล้วพับบัตรเลือกตั้ง
 • หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเอง
 • นำบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง

 

การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ห้ามมิให้กระทำดังนี้

 • ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเองเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง พยายามออกเสียงลงคะแนน หรือออกเสียงลงคะแนน
 • ผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใด ๆ ให้บัตรเลือกตั้งที่ตนได้รับจาก กปน. ชำรุดหรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทำด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้
 • ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง
 • ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง
 • ผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
 • ผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง
 • ผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง
 • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครใดหรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด
 • ผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งหรือเพื่อจะแกล้งให้ผู้สมัครผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
 • ผู้ใดจงใจทำเครื่องหมายโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง นอกจากเครื่องหมายที่ลงคะแนน
 • ผู้ใดนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ

 

หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้

 • สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
 • สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 • เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
 • ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 • ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
 • ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น
 • การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

 

ข้อปฏิบัติในการเลือกตั้งเมืองพัทยา

 

สามารถอ่านข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งเมืองพัทยา โดยคลิกที่หัวข้อด้านล่าง ดังนี้

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด