svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ราชกิจจานุเบกษาประกาศกำหนดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - นายกเมืองพัทยา

25 มีนาคม 2565

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ กกต. กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ส.ก.  นายกเมืองพัทยา และ สมาชิกสภาเมืองพัทยา

วันนี้(25 มี.ค.65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ของกรุงเทพมหานคร นั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกําหนด ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 

โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิก สภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

อิทธิพร บุญประคอง

 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

                          ราชกิจจานุเบกษาประกาศกำหนดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - นายกเมืองพัทยา

ขณะเดียวกัน ได้เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ของเมืองพัทยา นั้น

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกําหนดให้มี การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา

 

โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยาภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด ให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอื่นใด นอกจากครบวาระ ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

อิทธิพร บุญประคอง

 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

                                    ราชกิจจานุเบกษาประกาศกำหนดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - นายกเมืองพัทยา