ด่วน กกต.ประกาศราชกิจจาฯ ให้เลือกตั้งสมาชิก-นายก อบต.ใหม่ 11 แห่ง ใน 9 จังหวัด

26 ม.ค. 2565 | 14:03 น.

กกต.ประกาศราชกิจจาฯ ให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต.ใหม่ รวม 11 แห่ง ใน 9 จังหวัด “สุพรรณบุรี-ชุมพร-นครราชสีมา-สงขลา-แพร่-สมุทรสงคราม-ตราด-สระแก้ว-ตาก”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (26 ม.ค.65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตําบล(ส.อบต.) และ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล (นายก อบต.) ใหม่ รวม 10 แห่ง ใน 8 จังหวัด ประกอบด้วย

 

1.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตําบลตลิ่งชัน เขตเลือกตั้งที่ 6 อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ใหม่   คลิกอ่านเพิ่มเติม

 

2.การเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนตําบลนาขา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ใหม่   คลิกอ่านเพิ่มเติม


3.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตําบลทับสวาย เขตเลือกตั้งที่ ๔ อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ใหม่    คลิกอ่านเพิ่มเติม


4.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ เขตเลือกตั้งที่ ๔ อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ใหม่    คลิกอ่านเพิ่มเติม


5.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งน้าว เขตเลือกตั้งที่ ๔ อําเภอสอง จังหวัดแพร่ ใหม่    คลิกอ่านเพิ่มเติม


6.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง เขตเลือกตั้งที่ 6 อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ใหม่  คลิกอ่านเพิ่มเติม


7.การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ใหม่  คลิกอ่านเพิ่มเติม

 

8.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคา เขตเลือกตั้งที่ 6 อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ใหม่   คลิกอ่านเพิ่มเติม

 

9.การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ใหม่   คลิกอ่านเพิ่มเติม

 

10.การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแซร์ออ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ใหม่  คลิกอ่านเพิ่มเติม

 

และ 11.การเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร ส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ใหม่  คลิกอ่านเพิ่มเติม

ขณะเดียวกัน ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้ขยายระยะเวลา ย่นระยะเวลา และงดเว้นการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ดังกล่าว 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการ การเลือกตั้งจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ให้ขยายระยะเวลาการดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตําบลตลิ่งชัน เขตเลือกตั้งที่ 5 อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ใหม่ การเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนตําบลนาขา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ใหม่ การเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตําบลทับสวาย เขตเลือกตั้งที่ ๔ อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ใหม่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ เขตเลือกตั้งที่ ๔ อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ใหม่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งน้าว เขตเลือกตั้งที่ ๔ อําเภอสอง จังหวัดแพร่ ใหม่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง เขตเลือกตั้งที่ 5 อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ใหม่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคา

 

เขตเลือกตั้งที่ 5 อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ใหม่ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร ส่วนตําบลคลองใหญ่ อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ใหม่ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร ส่วนตําบลแซร์ออ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ใหม่ และการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร ส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ใหม่ โดยให้มีการกําหนดวันเลือกตั้งไม่เกินยี่สิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่

 

ข้อ ๒ ให้ย่นระยะเวลาการประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตามข้อ ๗ และข้อ ๑๗๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสามสิบวันได้


ข้อ ๓ ให้ย่นระยะเวลาในการแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง ตามข้อ ๔๕ และข้อ ๕๒ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้แต่งตั้งก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่ายี่สิบวันได้


ข้อ ๔ ให้ย่นระยะเวลาในการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร ตามข้อ ๑๐๒ ของระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ผู้สมัครยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครก่อนวันเลือกตั้ง น้อยกว่าเจ็ดวันได้


ข้อ ๕ ให้งดเว้นการจัดทําประกาศกําหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง และการประกาศ ณ สถานที่ต่าง ๆ ตามข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยให้ใช้ประกาศกําหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งชุดที่ได้ประกาศไว้ในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครั้งหลังสุด


ข้อ 5 ให้ย่นระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามข้อ ๗๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสามสิบวันได้ และดําเนินการประกาศบัญชีรายชื่อตามข้อ ๗๑ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่ายี่สิบห้าวันได้


ข้อ ๗ ให้งดเว้นการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้านตามข้อ ๗๔ ของระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔


ข้อ ๘ ให้ย่นระยะเวลาการขอเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือการถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ตามข้อ ๗๗ และข้อ ๘๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีระยะเวลา การขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันได้


ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕


อิทธิพร บุญประคอง 


ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ด่วน กกต.ประกาศราชกิจจาฯ ให้เลือกตั้งสมาชิก-นายก อบต.ใหม่ 11 แห่ง ใน 9 จังหวัด   ด่วน กกต.ประกาศราชกิจจาฯ ให้เลือกตั้งสมาชิก-นายก อบต.ใหม่ 11 แห่ง ใน 9 จังหวัด   ด่วน กกต.ประกาศราชกิจจาฯ ให้เลือกตั้งสมาชิก-นายก อบต.ใหม่ 11 แห่ง ใน 9 จังหวัด